Սակագներ


Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ (ուժի մեջ է 17.02.2020թ-ից)

 

Մարժինալ գործարքների կնքման նպատակով որպես ապահովություն ընդունվող օտարերկրյա արժեթղթերի ցանկ


Արժեթղթերի պահառության գործունեության սակագներ 

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: