Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության հետ համագործակցության շրջանակում գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տվյալ ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրում է վարկային տոկոսների մասնակի սուբսիդավորմամբ վարկեր։

Վարկերը տրմադրվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման, կարկտապաշտան ցանցերի և կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով:

Հիմնական պայմաններ
ՊայմանՈռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիրՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների եվ հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր
Նպատակը Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրում Հակակարկտային ցանցերի ներդրում Ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնումԳյուղատնտեսական հումքի մթերումների իրականացում Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ձեռքբերում i
Առավելագույն գումար / ՀՀ դրամ 150,000,000 ՀՀ դրամ ii 85,000,000 ՀՀ դրամ մինչև 248,000,000 ՀՀ դրամ, 3,000,000,000 ՀՀ դրամ 800,000,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն ժամկետ/տարի 3 7 8 1 8
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք Մինչև 13.00 %, որը ամբողջությամբ սուբսիդավորվում է ծրագրի կողմից /Վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տոկոսադրույք` 0.0%/
% հաշվարկման կարգը Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով տարին 365 օր
Տրամադրման եղանակը անկախիկ/ կանխիկ անկանխիկ
Մարման կարգը Վարկի մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ, առավելագույնը տարեկան 6 ամիս։ Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Վարկի մայր գումարի մասով կարող է տրամադրվել մինչև 1 տարի արտոնյալ ժամանակահատված։ Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Վարկի մայր գումարի մասով կարող տրամադրվել մինչև 5 տարի արտոնյալ ժամանակահատված։ Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Արտոնյալ ժամկետը` նվազագույնը՝ 2 ամիս, առավելագույնը՝ 3 ամիս Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Լիզինգի գումարի մարումը իրականացվում է մայր գումարի հավասարաչափ վճարման եղանակով: Հնարավոր է արտոնյալ ժամանակաշրջանի տրամադրում տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ

iԼիզինգը տրամադրվում է հետևյալ ոլորտներում օգտագործվող ագրոպարենային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով՝ անասնաբուծություն, բուսաբուծություն, այդ թվում՝ ջերմոցային տնտեսություն, սառնարանային տնտեսություն, այդ թվում՝ կաթի մթերման կայաններ, թարմ պտուղբանջարեղենի և հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթավորման ու հատիկաընդեղենի զտման գործունեություն, սպանդանոցային տնտեսություն, ագրովերամշակող արդյունաբերություն, ագրոպարենային ոլորտի այլ գործունեություն:

iiԱշխատանքները առանց կապալառու կազմակերպության իրականանցնելու պարագայում վարկի առավելագույն գումարը կազմում ` 110,000,000 ՀՀ դրամ:

iiiԾրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող սարքավորումների արժեքների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 1 մլրդ ՀՀ դրամը

ivԿարող է սահմանվել լիզինգի մայր գումարի համար արտոնյալ ժամկետ` լիզինգը տրամադրելու պահից առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով: Բացի այդ, կարող է սահմանվել Լիզինգի հիմնական գումարի վճարման համար դադարի շրջաններ՝ տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով:

Ապահովություն
Ապահովությունը անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց երաշխավորություններ, ապրանքանյութական պաշարներ։Վարկ/Գրավ հարաբերակցության առավելագույն ցուցանիշը՝ 70%: Կարող է պահանջվել լրացուցիչ երաշխավորություններ:Վարկ/Գրավ հարաբերակցության առավելագույն ցուցանիշը՝ 80%:
Տրամադրման միջնորդավճար Չի սահմանվում
Վարկի գումարի մարման կետանցի դեպքում օրական տույժ` % մարման ենթակա գումարից 0.1%
Ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք Համաձայն ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջների
Գրավի գնահատում Ըստ պահանջի՝ բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերության կողմից
Գրավի գնահատման մոտավոր ծախս յուրաքանչյուր գույքային միավորի համար • Բնակելի հատվածի գույքի
գնահատման համար սկսած 15,000 ՀՀ դրամից
• Ոչ բնակելի հատվածի գույքի գնահատման համար՝ սկսած 25,000 ՀՀ դրամից
• Տրանսպորտային միջոցների գնահատման համար՝ սկսած 8,000 ՀՀ դրամիցմանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար տես Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկը

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկ
Կազմակերպություն Հեռախոս Հասցե Էլ. հասցե
«ԱԿՑԵՌՆ-ԷԼԻՏԱ» ՍՊԸ + (374 10) 27 76 62
+ (374 91) 27 76 62
ք. Երևան, Վաղարշյան 12 շենք [email protected]
«ԱՄԻՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ + (374 10) 43 27 76
+ (374 96) 43 22 76
ք. Երևան, Արցախի փող. 23/6 շենք [email protected]
«ԱՐ ՎԻ ԷՄ ՔՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ + (374 10) 54 64 90
+ (374 98) 94 44 49
ք. Երևան, Տպագրիչների փող., 114 շենք [email protected]
«ԱՓԹԱՅՄ» ՍՊԸ + (374 60) 53 53 71
+ (374 98) 53 53 14
ք. Երևան, Եկմալյան փող., 6 շենք, 5-րդ հարկ
(«Բիզնես Պալե»-ի շենքում)
[email protected]
«Ա. Գ. ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ + (374 10) 25 18 18 ք. Երևան, Ն. Զարյան, 22 շենք, 3-րդ հարկ [email protected]
«ԲԻԼԴԱՓ» ՍՊԸ + (374 55) 54 71 60 ք. Երևան, Զաքյան 5 շենք, գրասենյակ 1 [email protected]
«ԲԻԼԻՎ» ՍՊԸ + (374 94) 22 11 11 ք. Երևան, Մաշտոց պող., 9-14 շենք [email protected]
«ԳԱՌԴԻ» ՍՊԸ + (374 95) 52 05 90 ք. Երևան, Թումանյան 8 շենք, 317 սենյակ [email protected]
«ԿՈՍՏ ԿՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ + (374 10) 54 48 82 ք. Երևան, Փավստոս Բուզանդի փող.,
1 շենք, 51 տարածք
[email protected]
«ՕԼԻՎԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ + (374 10) 54 27 40 ք. Երևան, Թումանյան 8 շենք [email protected]
«ՎԻ ԷՄ ԱՐ ՓԻ» ՍՊԸ + (374 10) 58 87 97 ք. Երևան, Վարդանանց 8 շենք [email protected]
«ԻՆԷՔՍ» ՍՊԸ + (374 77) 51 81 16
+ (374 55) 51 81 15
ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների փող,
45 շենք, 403 գրասենյակ
[email protected]
«ՖԻՆԼՈՈՒ» ՍՊԸ + (374 10) 50 60 00
+ (374 91) 91 11 55
ք. Երևան, Նալբանդյան փող, 50 շենք, բն.3 [email protected]

Ներբեռնել

Միջնորդավճարներ և տույժեր
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ մարվող գումարից Չի սահմանվում
Մոնիթորինգի գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք 100,000 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ
Տրամադրված վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման դադարեցման դեպքերը և ստացված սուբսիդավորված գումարների ետ վերադարձը եթե չի պահպանվում Ծրագրով սահմանված պահանջները, կամ չի պահպանվել վարկի տրամադրման պայմանները, կամ նախարարությունը մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերում է սույն Ծրագրի պայմանների խախտում,
եթե առկա են տվյալ վարկի մասով մեկ տարվա կտրվածով հանրագումարային վաթսուն օրվանից ավել ժամկետանց պարտավորություններ, կամ օբյեկտիվ չափանիշներով վարկը ստանդարտ դասով դասակագված չէ,
վարկառուի կողմից վարկի ոչ նպատակային օգտագործման և կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքերում,
Որպես վարկային միջոցների ստացման հիմք է ներկայացվել վարկառուին սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող կամ վարկառուի հիմնադիր կամ բաժնետեր հանդիսացող անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների (ծնող, ամուսին, զավակ) կողմից մշակվող հողատարածքների բերքի կամ դրա մի մասի գծով վարկառուի հետ կնքված բերքի գնման պայմանագիր,
Ծրագրով սահմանված տեղեկատվությունը սահմանված ժամակետներում Բանկ չներկայացնելը,
Վարկի (լիզինգի) ոչ նպատակային օգտագործման և/կամ վարկի/լիզինգի սուբսիդավորման պայմաններին ոչ համապատասխան օգտագործման և/կամ կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքերում մինչև այդ պահը ԳՖԿ-ի կողմից սուբսիդավորված տոկոսագումարները Վարկառուի/լիզինգառուի կողմից ենթակա են վերադարձման՝ խախտումը հայտնաբերելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Գործող պայմանագրի (վարկային, գրավի, այլ) պայմանների փոփոխություն 50.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու ժամկետը հաճախորդի կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում 2 աշխատանքային օր
Վարկը փաստացի տրամադրելու ժամկետը հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաստատված/դեռ չտրամադրված վարկի պայմանների վերանայում 50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել, քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք միջնորդավճարի գումարը
Այլ պայմաններ Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր
▪ Կաթիլային ոռոգման համակարգի 1 հա-ի համար կատարվող վարկային ներդրումը անկախ մշակաբույսից չպետք է գերազանցի 2.2 մլն. ՀՀ դրամը, իսկ անձրևացման համակարգերի համար՝ 2.7մլն ՀՀ դրամը,
▪ Ծրագիրը առանց կապալառուի իրականացնելու դեպքում՝ Կաթիլային ոռոգման համակարգի 1 հա-ի համար կատարվող վարկային ներդրումը անկախ մշակաբույսից չպետք է գերազանցի 1.6 մլն. ՀՀ դրամը, իսկ անձրևացման համակարգերի համար՝ 1․9մլն ՀՀ դրամը:
ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր`
▪ Սույն ծրագրի շրջանակում վարկերը կտրամադրվեն 0.5-10 հա խաղողի և ինտենսիվ պտղատու այգիներում կարկտապաշտպան ցանցի ներդրման նպատակով,
▪ Յուրաքանչյուր Շահառուի համար սահմանված 1 հեկտար այգու համար կարկտապաշտպան ցանցի հիմնման ծախսերը չպետք է գերազանցեն.
▪ Կապալառու կազմակերպության միջոցով ներդնելու պարագայում`

• Խաղողի այգի` 3.6 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 36 մլն ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի` 8.5 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 85 մլն ՀՀ դրամ:
▪ Առանց Կապալառու կազմակերպության միջոցով ներդնելու պարագայում`
• Խաղողի այգի` 2.88 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 28.8 մլն ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի` 6.8 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 68 մլն ՀՀ դրամ:
ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների եվ հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր՝
▪ Ծրագրի շրջանակներում տնտեսվարողներին կարող են տրամադրվել վարկեր 0.5-100 հա ինտենսիվ պտղատու /այդ թվում խաղողի այգի/ և այգիների և հատապտղանոցների հիման նպատակով:
▪ Յուրաքանչյուր շահառուի համար սահմանված 1 հեկտար այգեհիմնման աշխատանքների և 1 տարվա խնամքի ծախսերի առավելագույն սահմանաչափերը և վարկի առավելագույն գումարը կարկտապաշտպան ցանցով (շահառուի հայեցողությամբ) և առանց դրա չպետք է գերազանցեն.
▪ եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը.
• Խաղողի այգի՝ 10.8 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 1.08 մլրդ ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 14.4 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 1.44 մլրդ ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 18.7 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 1.87 մլրդ ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 24.8 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 2.48 մլրդ ՀՀ դրամ,
• Հատապտղանոց՝ 23.2 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 2.32 մլրդ ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ,
• եթե այգեհիմնումն իրականացնում է տնտեսվարողը /առանց կապալառու կազմակերպության ներգրավվման/.
• Խաղողի այգի՝ 8.6 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 86 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 11․5 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 115.2 մլն ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 14.9 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 149 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 19.8 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 198 մլն ՀՀ դրամ
• Հատապտղանոց՝ 18.6 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 55.8 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ:
ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր`
▪ Լիզինգառուն վճարում է լիզինգի առարկայի արժեքի 20%-ի չափով կանխավճար:
▪ Լիզինգի պայմանագրի շրջանակներում լիզինգի առարկայի ձեռք բերման համար Բանկի կողմից վճարված գումարների (արտարժույթի դեպքում՝ համարժեք ՀՀ դրամի) և լիզինգառուի կողմից որպես կանխավճար վճարված գումարների դրական տարբերության վրա՝ սկսած վերոնշյալ գումարների վճարման օրվանից մինչև լիզինգի առարկայի հանձման-ընդունման ակտերի ստորագրման օրը կարող է հաշվարկվել է տոկոս, որը չի կարող գերազանցել լիզինգի պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույքը:
Գրավի ձևակերպում
● նոտարական վճար – միանվագ 13.000-25.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի դեպքում, (գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքերի դեպքում՝ մինչև 10,000 ՀՀ դրամ),
● անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վճար` առավելագույնը 26.400 ՀՀ դրամ (գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքերի դեպքում՝ մինչև 4,000 ՀՀ դրամ),
● Տրանսպորային միջոցի գրավադրման դեպքում կատարվող վճարներ (միասնական տեղեկանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ ընդհանուր 5.000 ՀՀ դրամ:
N1.Ընդհանուր փաստաթղթերՆշումներ
1. Դիմում-հայտ Բանկի կողմից սահմանված ձևով պ
2. Կանոնադրություն պատճեն պ
3. Տնօրենիև հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք), ինչպես նաև հայտարարություն փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ** (տիպօրինակը տրամադրվում է բանկում) Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/ պ
4. Ֆինանսական տեղեկատվություն` վարկային վերլուծաբանի կողմից պահանջվող ձևաչափով (օրինակ՝ ֆինանսական վիճակի մասին, ֆինանսական արդյունքների մասին, դրամական հոսքերի մասին) վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար պատճեն պ
5. Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 ամիսների համար) բնօրինակ ը
6. Գործող վարկային, գրավի և այլ պայմանագրեր պատճեն ը
7. Գործունեության իրականացման վայրի սեփականության վկայական կամ վարձակալական պայմանագիր պատճեն ը
8. Բիզնես ծրագիր կամ տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում բնօրինակ ը
9. Լիցենզիա (լիցենզավորված գործունեության դեպքում) պատճեն պ
10. ՊԵԿ ներկայացվող հաշվարկներ և հաշվետվություններ`շահութահարկի հաշվարկ, ԱԱՀ-ի հաշվարկ, շրջանառության, եկամտային հարկի հաշվարկ, աուդիտի պաշտոնական եզրակացություն և այլն(ըստ հաճախորդի գործունեության բնույթի) Պատճեն /օրենքով սահմանված կարգով պարտադիր աուդիտի ենթակա կազմակերպությունները ներկայացնում են ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը և աուդիտի եզրակացությունը/ ը
11. Տեղեկանք պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների վերաբերյալ բնօրինակ ը
12. Այլ փաստաթղթեր (շինարարական, կապալի պայմանագրեր, ապրանքների իրացման, ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, հաշիվ /ապրանքագրեր, հիմնական միջոցների, հումքի ձեռքբերման պայմանագրեր, հաշիվ /ապրանքագրեր) ը
13. Վերադաս կամ իրավասու մարմնի (Խորհրդի կամ Ընդհանուր ժողովի, միակ մասնակցի) որոշումը (որոշման քաղվածքը)` վարկ ստանալու և/կամ որպես ապահովվածություն առաջարկվող գրավի առարկան գրավադնելու վերաբերյալ բնօրինակ պ
14. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ բնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/ ը
15. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալ բնօրինակ ը
N2. Գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերՆշումներ
1. Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական պատճեն պ
2. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ և/կամ երաշխավորի (ների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), ինչպես նաև հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք), ինչպես նաև հայտարարություն փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ** (տիպօրինակը տրամադրվում է բանկում) պատճեն պ
3. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների) կնոջ/ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), ինչպես նաև հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք), ինչպես նաև հայտարարություն փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ** (տիպօրինակը տրամադրվում է բանկում) պատճեն պ
4. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների) ամուսնության վկայական պատճեն պ
5. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության իրավաբանական փաթեթ և տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ պատճեն պ
6. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից /հաշվի օպերատորից գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության կանոնադրությունում, մասնակիցների ու տնօրենի կազմում փոփոխությունների վերաբերյալ բնօրինակ /եթե պետռեգիստրի տեղեկանքը բանկը ստանում է առցանց հարցման միջոցով, ապա այն չի պահանջվում հաճախորդից/ ը
7. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության վերադաս մարմնի որոշում գրավադրման վերաբերյալ բնօրինակ պ
8. Գրավադրվող գույքի գնահատման հաշվետվություն Սկզբնական փուլում հնարավոր է ներկայացնել տեղեկանքի ձևով պ
9. Գույքի քարտեզագրման հաշվետվություն բնօրինակ /պահանջվում է հողատարաքծների գրավադրման պարագայում/ պ
10. Տրասպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր/ տեխ. անձնագիր պատճեն պ
11. Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական պատճեն/ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
12. Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
13. Գրավադրվող հիմնական միջոցների ցանկ Նշելով անվանումը, քանակը, մակնիշը, արտադրության տարեթիվը, արտադրող երկիրը, սերիական համարը պ
14. Հիմնական միջոց(ներ)ի տեխնիկական անձնագիր (գրեր) պատճեն պ
15. Գրավադրվող շրջանառու միջոցների ցանկը Նշելով անվանումը, չափի միավորը, քանակը, գինը, գումարը պ
16. Համաձայնություն գրավի առարկայի վարձակալներից բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո / ը
17. Գրավադրվող գույքի ապահովագրման վկայագիր/գրեր պատճեն /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի ը
18. Այլ փաստաթղթեր (գրավադրվող գույքի ձեռք բերման հիմքեր, գրավատուների կողմից տրված լիազորագրեր, կնոջ/ ամուսնու կողմից նոտարական կարգով հաստատված համաձայնություններ) բնօրինակ /պատճենը

* Առաջնակարգ ապահովվածության դեպքում Բանկի կողմից կարող են մի շարք փաստաթղթեր չպահանջվել

- Բանկը կարող է պահանջել հաճախորդից ապահովագրելու գրավադրվող գույքը:

- -Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը լինում են պարտադիր /պ/ և ըստ պահանջի /ը/:

- -10-15 կետերով նախատեսված փաստաթղթերը պահանջվում են տրանսպորտային կամ այլ հիմնական/շրջանառու միջոցների գրավադրման դեպքում:

** Անհրաժեշտության դեպքում, ՎԴ/ՀՍԴ ղեկավարի պահանջով, հաճախորդի կողմից ներկայացվում է տեղեկանք ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից կամ բնակության վայրի համատիրությունից:

- ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

- ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

- ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ԱԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

- ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

- ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

- ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

- ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

- Ձեր կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում Ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում Ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):

Գրավի բռնագանձում

- ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն

- ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
- ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ:

ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՎԱՐԿԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ԵՆ`

*Վարկային պատմություն

Վարկային պատմության ձևավորման աղբյուրներն են ԱՔՌԱ անդամ կազմակերպությունները (բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները, հետաձգված վճարումներով գործարքներ իրականացնող կազմակերպությունները, ինչպես նաև՝ հանրային տվյալների բազաներից ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով վարկային բյուրոյին անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրող պետական մարմինները), որոնք տրամադրում են վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի վերաբերյալ տեղեկություններ(տվյալներ):
«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն վարկային տեղեկատվությունը վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի կողմից ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունն է, որը ցույց է տալիս վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի պարտքերը, վճարումները, վճարումների սովորությունները կամ պարտավորությունների կամ դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկատվություններ:
Վարկային զեկույցը պարունակում է անձի ֆինանսական պարտավորությունների և դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկություններ:

  Վարկային զեկույցը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները՝
 • անձի նույնականացման տվյալներ,
 • վարկային պատմություն,
 • հանրային տվյալների բազաներից տեղեկություններ,
 • հարցումների վերաբերյալ տեղեկություններ:

Համաձայն «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի դրույթների, «վարկային բյուրոյի կողմից տրամադրվող վարկային զեկույցներում չպետք է ներառվի վարկային զեկույցի տրամադրման պահին նախորդող հինգ տարուց ավելի վարկային տեղեկատվություն»:

  Ինչպե՞ս կարող եք բարելավել Ձեր վարկային պատմությունը
 • Նախ, անհրաժեշտ է լիովին մարել նախկինում գոյացած ժամկետանց պարտավորությունների վճարումները:
 • Ներկա պահին գործող վարկերի մասով անհրաժեշտ է բացառել ժամկետանց՝ նույնիսկ մեկ օրվա կտրվածքով պարտավորությունների գոյացումը:

*Վարկային սքոր

Սքորը սքորինգային համակարգ է, որը վիճակագրական ուսումնասիրության և վերլուծության ենթարկելով հաճախորդի վարկային պատմությունը՝ տալիս է վարկառուի վարկային ռիսկի (վարկարժանության) թվային գնահատականը՝ որպես սպառողական կրեդիտավորման ռիսկի մակարդակի չափորոշման առանցքային գործիք: Բանկը կիրառում է ԱՔՌԱ վարկային սքորը:

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

  Տեղեկացնում ենք, որ
 • եթե վարկառուն չկատարի պարտավորությունները, ապա Դուք եք վճարելու իր փոխարեն, վատանալու է Ձեր վարկային պատմությունը և զրկվելու եք Ձեր գույքից:
 • Ձեզ տրամադրվելու է վարկային, երաշխավորության պայմանագրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ:
 • Հաղորդակցումը իրականացվելու է Ձեր կողմից ընտրված եղանակով:
 • Ծանուցվելու եք պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին:
 • Հիշեցում է ուղարկվելու առկա պարտավորության վերաբերյալ:
 • Վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը մեկ օր հետո, Ձեզ տեղեկացնելու են այդ մասին:

  ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ
 • Ցանկացած ժամանակ վարկատուից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին:
 • Վարկառուից հետ ստանալու Ձեր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:

- Պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմաններին, ժամկետներին և սակագներին ծանոթանալու համար տե՛ս «Իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում» էջը:

 

Ուղենիշային պայմաններ

Հաշվիչներ

 

Loan Calculator