ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ Դիմեք օնլայն

Անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման կամ կառուցապատման համար «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ն առաջարկում է հիփոթեքային վարկերի գրավիչ և մատչելի պայմաններ:

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն առաջինը շուկայում հանդես է եկել նոր՝ վարկի նախահաստատման ծառայությամբ, որը թույլ է տալիս Ձեզ.

  • մինչ անշարժ գույք փնտրելը պարզել անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով Բանկի կողմից տրամադրվող Ձեզ հասանելի գումարի առավելագույն չափը
  • անշարժ գույքի ընտրությունից հետո կարճ ժամանակում ստանալ վարկը,
  • վաճառողի հետ բանակցել բնակարանի գնի վերաբերյալ:

Նախահաստատման ծառայությունից օգտվելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտը՝

Նախահաստատման-հայտ

Երիտասարդ ընտանիքների համար առաջարկում ենք բարելավել բնակարանային պայմանները՝ օգտվելով

  • «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ» ՓԲԸ-ի կամ
  • «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ծրագրից:
Վարկի տրամադրման պայմանները
ԱրժույթՀՀ դրամ
Վարկի նպատակը բնակելի տարածքների ձեռքբերում, կառուցապատում և վերանորոգում
Գումար 1 մլն - 60 մլն

Ժամկետ (ամիս)
Ձեռքբերում 120-240
Վերանորոգում 60-120
Կառուցապատում 120-240

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Ձեռքբերում 9-11.5%
Վերանորոգում
Կառուցապատում
Ձեռքբերում Տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ծրագրերի կողմից տրամադրվող վարկի ինքնարժեքի փոփոխության դեպքում
Վերանորոգում
Կառուցապատում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 10,02%-17,48%
Վարկի ձևակերպման վայրը Գլխամասային գրասենյակ
Տոկոսների հաշվարկման կարգՀաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով տարին 365 օր
Մարումների հաճախականությունԱմսական
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունԱռավելագույնը 70% (ձեռքբերման և կառուցապատման դեպքում)Առավելագույնը 70% (վերանորոգման դեպքում)
Կանխավճարի նվազագույն չափը (% ձեռքբերվող գույքի արժեքից) 30%, այլ գրավի առկայության դեպքում` սկսած 10%-ից կամ 20%-ի չափով կանխավճարի ապահովագրություն․
Մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար 7.5%, եթե բնակարանը ձեռք է բերվում կառուցապատողից և առկա է կամ այլ գրավ կամ կանխավճարի ապահովագրություն Վարկ/Գրավ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով․
Կառուցապատման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում ֆինանսավորվում է նախահաշվով ներկայացվող գումարի առավելագույնը 80%
Վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում ֆինանսավորվում է նախահաշվով ներկայացվող գումարի առավելագույնը 100%
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ, կանխիկ
Տրամադրման որոշման կայացման ժամկետ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գումարի փաստացի տրամադրման ժամկետ Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաստատված/ դեռ չտրամադրված վարկի պայմանների վերանայում 50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք միջնորդավճարի գումարը

Բանկի և երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավճարներ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Նախահաստատման2 համար՝ 25,000 դրամ, որը հետագայում հաշվանցվելու է վարկի տրամադրման միջնորդավճարից: Անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման դեպքում ՝ 0.5%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ:
Այլ սպասարկամ վճարներ Բացակայում են
Ապահովագրության մոտավոր տարեկան ծախսը/% վարկի մնացորդային գումարից (ապահովագրությունը կարող է իրականացվել ցանկացած ապահովագրական ընկերության կողմից)Գրավի և դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության կորստի ապահովագրություն՝ 0.3%-0.5% վարկի գումարից Կանխավճարի ապահովագրություն՝2-3% ապահովագրված կանխավճարի գումարից
Գրավի գնահատման մոտավոր ծախսսկսած 15,000 ՀՀ դրամից մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար տես Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկը
Մոտավոր այլ անհրաժեշտ ծախսեր` կապված գրավի ձևակերպման և պետական գրանցման հետմոտ 100,000 ՀՀ դրամ` կախված գույքի տեսակից և գտնվելու վայրից
Կանխիկացում 0%
Վաղաժամկետ մարում0%, բացառությամբ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տվյալ վարկի վերաֆինանսավորման դեպքի, որի դեպքում կիրառվելու է մայր գումարի վաղաժամկետ մարման տույժ (առաջին տարում մարվող գումարի 0,6%, երկրորդ տարում՝ 0,4%, երրորդ տարում՝ 0,2%)
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարման ժամկետի ուշացման դեպքում` տոկոս մարման ենթակա գումարից 0,1%
ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք Նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 հոդվածի պահանջներով
Մոնիթորինգի գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում` տույժ Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով
Գործող պայմանագրի (վարկային, գրավի, այլ) պայմանների, մարման գրաֆիկի փոփոխություն/ վերանայում 50,000 ՀՀ դրամ

Ավելին

Վարկի տրամադրման պայմանները
Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նպատակը Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում
Գումար 1 մլն - 27․75 մլն առաջնային շուկայից (անմիջապես կառուցապատողից) գնելու դեպքում 1 մլն - 22,5 մլն երկրորդային շուկայից (ոչ անմիջապես կառուցապատողից) գնելու դեպքում
Ժամկետ (ամիս) 120-144
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք Կառուցապատողից գնելու դեպքում՝ 7.0%-7.5%
Երկրորդային շուկայից (ոչ կառուցապատողից)՝
• ՀՀ մարզերում- 3.0%-3.5%
• Երևանում- 5.0-5.5%
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից, սուբսիդավորման տոկոսներն արդեն նվազեցված են
Ձեռքբերում Տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ծրագրերի կողմից տրամադրվող վարկի ինքնարժեքի փոփոխության դեպքում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 3.34%-11.94%
Վարկի ձևակերպման վայրը Գլխամասային գրասենյակ
Տոկոսների հաշվարկման կարգՀաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ`հիմք ընդունելով տարին 365 օր
Մարումների հաճախականությունԱմսական
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Կառուցապատողից գնելու դեպքում՝ 80% Երկրորդային շուկայից (ոչ կառուցապատողից)՝ 70%
Կանխավճարի նվազագույն չափը (% ձեռքբերվող գույքի արժեքից) Կառուցապատողից գնելու դեպքում՝ 20%, այլ գրավի առկայության դեպքում` սկսած 7.5%-ից կամ 12․5%-ի չափով կանխավճարի ապահովագրություն
Երկրորդային շուկայից (ոչ կառուցապատողից)՝ 30%, այլ գրավի առկայության դեպքում` սկսած 10%-ից կամ 20%-ի չափով կանխավճարի ապահովագրություն
Որոշ դեպքերում, այլ գրավի փոխարեն կարող է ընդունվել ՀՀ 300 խոշոր հարկատուների ցանկից ընկերության երաշխավորությունը, սակայն ոչ ավել քան 20% չափով:
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ, կանխիկ
Տրամադրման որոշման կայացման ժամկետ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գումարի փաստացի տրամադրման ժամկետ Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաստատված/ դեռ չտրամադրված վարկի պայմանների վերանայում 50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք միջնորդավճարի գումարը

Բանկի և երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավճարներ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Նախահաստատման համար՝ 25,000 դրամ, որը հետագայում հաշվանցվելու է վարկի տրամադրման միջնորդավճարից: Անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման դեպքում ՝ 0.5%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ:
Այլ սպասարկամ վճարներ Բացակայում են
Ապահովագրության մոտավոր տարեկան ծախսը/% վարկի մնացորդային գումարից (ապահովագրությունը կարող է իրականացվել ցանկացած ապահովագրական ընկերության կողմից) Գրավի և դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության կորստի ապահովագրություն՝ 0.3%-0.5% վարկի գումարից Կանխավճարի ապահովագրություն՝2-3% ապահովագրված կանխավճարի գումարից
Գրավի գնահատման մոտավոր ծախս սկսած 15,000 ՀՀ դրամից մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար տես Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկը
Մոտավոր այլ անհրաժեշտ ծախսեր` կապված գրավի ձևակերպման և պետական գրանցման հետ մոտ 100,000 ՀՀ դրամ` կախված գույքի տեսակից և գտնվելու վայրից
Կանխիկացում 0%
Մարման եղանակ Ամսական անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ վճարներ` ըստ հաճախորդի ցանկության
Վաղաժամկետ մարում 0%, բացառությամբ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տվյալ վարկի վերաֆինանսավորման դեպքի, որի դեպքում կիրառվելու է մայր գումարի վաղաժամկետ մարման տույժ (առաջին տարում մարվող գումարի 0,6%, երկրորդ տարում՝ 0,4%, երրորդ տարում՝ 0,2%)
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարման ժամկետի ուշացման դեպքում` տոկոս մարման ենթակա գումարից 0,1%
ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք Նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 հոդվածի պահանջներով
Մոնիթորինգի գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում` տույժ Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով
Գործող պայմանագրի (վարկային, գրավի, այլ) պայմանների, մարման գրաֆիկի փոփոխություն/ վերանայում 50,000 ՀՀ դրամ

Ավելին

Ֆրանսիական զարգացման գործակալության հետ համատեղ ներկայացնում ենք նաև Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ-ի էնեգաարդյունավետ վարկավորման ծրագիրը, որի նպատակն է ֆինանսավորել բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգումը:

Այս ծրագիրը Ձեզ հնարավորություն կտա`

  • կրճատել սպառվող էներգիայի գծով ծախսերը
  • ստանալ երկարաժամկետ ֆինանսավորում՝ արտոնյալ ժամկետի հնարավորությամբ


Վարկի տրամադրման պայմանները
Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նպատակը Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը
Գումար 275,000-3,000,000 ՀՀ դրամ
Ժամկետ (ամիս) 60-84, որից 6-12 ամիս արտոնյալ(ըստ ցանկության)
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 11%
Վերանորոգում Տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ծրագրերի կողմից տրամադրվող վարկի ինքնարժեքի փոփոխության դեպքում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11.79%-16.67%
Դրամաշնորհ Վարկառուն ստանում է վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի կամ 15%-ի չափով դրամաշնորհ
Վարկի ձևակերպման վայրը Գլխամասային գրասենյակ
Տոկոսների հաշվարկման կարգ Հաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով տարին 365 օր
Մարումների հաճախականություն Ամսական
Վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում ֆինանսավորվում է նախահաշվով ներկայացվող գումարի առավելագույնը 100%
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ, կանխիկ
Տրամադրման որոշման կայացման ժամկետ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գումարի փաստացի տրամադրման ժամկետ Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաստատված/ դեռ չտրամադրված վարկի պայմանների վերանայում 50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք միջնորդավճարի գումարը

Բանկի և երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավճարներ
Վարկի հաստատման միանվագ միջնորդավճար 15,000 ՀՀ դրամ
Այլ սպասարկամ վճարներ Բացակայում են
Կանխիկացում 0%
Մարման եղանակ Ամսական անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ վճարներ` ըստ հաճախորդի ցանկության
Վաղաժամկետ մարում 0%, բացառությամբ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տվյալ վարկի վերաֆինանսավորման դեպքի, որի դեպքում կիրառվելու է մայր գումարի վաղաժամկետ մարման տույժ (առաջին տարում մարվող գումարի 0,6%, երկրորդ տարում՝ 0,4%, երրորդ տարում՝ 0,2%)
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարման ժամկետի ուշացման դեպքում` տոկոս մարման ենթակա գումարից 0,1%
ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք Նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 հոդվածի պահանջներով
Մոնիթորինգի գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում` տույժ Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով
Գործող պայմանագրի (վարկային, գրավի, այլ) պայմանների, մարման գրաֆիկի փոփոխություն/ վերանայում 50,000 ՀՀ դրամ

Ավելին


Հաշվեք ձեր ապագա դրամական խնայողությունները «Ջերմ Օջախ» առցանց գործիքի միջոցով:

Ուշադրություն. ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ-ում նախատեսված է նաև բոնուս վարկի 5 կամ 15 տոկոսի չափով։

Ծրագիրն իրականացնում է Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը՝ Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության (Agence Francaise de Development) կողմից 13,8 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով ստացված վարկային գծի միջոցով, ինչպես նաև Հարևանության ներդրումային հաստատության կողմից (Neighbourhood Investment Facility) ստացված 0.7 մլն Եվրոի չափով դրամաշնորհի միջոցով։
Սույն հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Այն չի ենթադրում Եվրոպական Միության կամ Ֆրանսիայի զարգացման գործալակության պատասխանատվությունը։

AFD NMC

Վարկի տրամադրման պայմանները
Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Վարկի նպատակը բնակելի և առևտրային տարածքների ձեռքբերում, կառուցապատում և վերանորոգում
Գումար 1 մլն. - 100 մլն.3,000- 200,000 3,000- 200,000
Ժամկետ (ամիս)
ձեռքբերում 1-240 1-240 1-240
վերանորոգում 1-120 1-120 1-120
կառուցապատում 1-240 1-240 1-240
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
ձեռքբերում Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 24 ամիսների համար
Լողացող տոկոսադրույք՝ 25-240 ամիսների համար
վերանորոգում
կառուցապատում
ձեռքբերում Առաջին 24 ամիսների համար 11,75-12,5%, 25-240 ամիսների համար ՀՏ1*+(5-8%) (հիմնական ցուցանիշ), հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքում ՀՏ11+(3-7%) (երկրորդային ցուցանիշ) Լողացող տոկոսադրույք Առաջին 24 ամիսների համար 10%, 25-240 ամիսների համար ՀՏ2+(7.9-10.9%) (հիմնական ցուցանիշ), հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքում ՀՏ21+(5-8%) (երկրորդային ցուցանիշ)
Հաստատուն տոկոսադրույք ամբողջ ժամկետի համար (առավելագույնը 180 ամիս) 9,5-10,5%
Լողացող տոկոսադրույք Առաջին 24 ամիսների համար 8.75-9,75%, 25-240 ամիսների համար ՀՏ3+(7.75-10.75%) (հիմնական ցուցանիշ), հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքում ՀՏ31+(7.75-10.75%) (երկրորդային ցուցանիշ)
Հաստատուն տոկոսադրույք ամբողջ ժամկետի համար (առավելագույնը 180 ամիս) 9.25-10.25%
վերանորոգում
կառուցապատում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
12,95%-17.71% 9,64%-14,97% 9,37%-14,64%
Վարկի ձևակերպման վայրը Գլխամասային գրասենյակ
Տոկոսների հաշվարկման կարգ Հաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով տարին 365 օր
Մարումների հաճախականություն Ամսական
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Առավելագույնը 80% (ձեռքբերման և կառուցապատման դեպքում)
Առավելագույնը 80% (վերանորոգման դեպքում)
Կանխավճարի նվազագույն չափը (% ձեռքբերվող գույքի արժեքից) նվազագույնը 10%, այլ գրավի առկայության դեպքում` սկսած 0%-ից
Կառուցապատման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում ֆինանսավորվում է նախահաշվով ներկայացվող գումարի առավելագույնը 80%
Վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում ֆինանսավորվում է նախահաշվով ներկայացվող գումարի առավելագույնը 100%
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ, կանխիկ
Տրամադրման որոշման կայացման ժամկետ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գումարի փաստացի տրամադրման ժամկետ Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաստատված/ դեռ չտրամադրված վարկի պայմանների վերանայում 50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք միջնորդավճարի գումարը

Բանկի և երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավճարներ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Նախահաստատման2 համար՝ 25,000 դրամ, որը հետագայում հաշվանցվելու է վարկի տրամադրման միջնորդավճարից: Անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման դեպքում ՝ 0.5%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ: /td>
Այլ սպասարկամ վճարներ Բացակայում են
Ապահովագրության մոտավոր տարեկան ծախսը/% վարկի մնացորդային գումարից (ապահովագրությունը կարող է իրականացվել ցանկացած ապահովագրական ընկերության կողմից) Գրավի և դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության կորստի ապահովագրություն՝ 0.3%-0.5% վարկի գումարից Կանխավճարի ապահովագրություն՝2-3% ապահովագրված կանխավճարի գումարից
Գրավի գնահատման մոտավոր ծախս սկսած 15,000 ՀՀ դրամից մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար տես Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկը
Մոտավոր այլ անհրաժեշտ ծախսեր` կապված գրավի ձևակերպման և պետական գրանցման հետ մոտ 100,000 ՀՀ դրամ` կախված գույքի տեսակից և գտնվելու վայրից
Կանխիկացում 0%
Մարման եղանակ Ամսական անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ վճարներ` ըստ հաճախորդի ցանկության
Վաղաժամկետ մարում 0%, բացառությամբ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տվյալ վարկի վերաֆինանսավորման դեպքի, որի դեպքում կիրառվելու է մայր գումարի վաղաժամկետ մարման տույժ (առաջին տարում մարվող գումարի 0,6%, երկրորդ տարում՝ 0,4%, երրորդ տարում՝ 0,2%)
Վարկի գումարի մարման կետանցի դեպքում` տոկոս մարման ենթակա գումարից 0,1%
Տոկոսագումարի մարման կետանցի դեպքում` տոկոս մարման ենթակա գումարից 0,1%
ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք Նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 հոդվածի պահանջներով
Մոնիթորինգի գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում` տույժ Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով
Գործող պայմանագրի (վարկային, գրավի, այլ) պայմանների, մարման գրաֆիկի փոփոխություն/ վերանայում 50,000 ՀՀ դրամ

* ԱՀԸ ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի տարեկան տոկոսադրույքը կախված է վարկի տրամադրման ժամկետից և կանխավճարի չափից

** որոշ դեպքերում Բանկի համար կարող է ընդունելի լինել նաև այլ գնահատողի կողմից տրված եզրակացություն

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցման նպատակներով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները սահմանվում են հաշվի առնելով վարկառուի՝ Բանկում հաճախորդ լինելը, վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, վարկային պատմությունը և մի շարք այլ գործոններ։ Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա (արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում)։

Ավելին

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԿԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ (այն դեպքում, երբ տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը փոփոխական է)

ՀՏ1-ն ՀՀ պետական արժեկտրոնային 6 ամսվա պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքն է, որն արտացոլվում է https://www.cba.am/am/SitePages/fmofinancialmarkets.aspx էջում: Եթե հիմնական ցուցանիշը դառնում է անհասանելի, և անհնարին է դառնում լողացող տոկոսադրույքի սահմանումը հաջորդ ժամանակահատվածի համար, ապա հիմք է ընդունվում երկրորդային ցուցանիշը՝ ՀՏ21, որն իրենից ներկայացնում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակվող ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված 181 օրից-1 տարի ժամկետայնությամբ դրամային ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքը, որն արտացոլվում https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx Էջում:

Վարկի լողացող տոկոսադրույքը ՀՀ դրամի դեպքում` կարող է փոփոխվել (բարձրանակ կամ նվազել) հաստատված տոկոսադրույքից առավելագույնը 4%-ով (առավելագույն և նվազագույն շեմ):

ՀՏ2- ԱՄՆ Գանձապետական ուղենիշային պարտատոմսերի 6 ամսվա մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքը, որն արտացոլվում է https://www.theice.com/marketdata/reports/170 էջում կամ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ տնային կայքէջում: Եթե հիմնական ցուցանիշը դառնում է անհասանելի, և անհնարին է դառնում լողացող տոկոսադրույքի սահմանումը հաջորդ ժամանակահատվածի համար, ապա հիմք է ընդունվում երկրորդային ցուցանիշը՝ ՀՏ21 որն իրենից ներկայացնում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակվող ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված 181 օրից- 1 տարի ժամկետայնությամբ դոլարային ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքը, որն արտացոլվում էhttps://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=y... էջում։

Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 6% և 12%։

ՀՏ3-Եվրոպական դրամական շուկայի ինստիտուտի կողմից (EMMI) 6 ամսվա համար ԵՎՐՈ-ով եվրագոտու միջբանկային առաջարկվող դրույքը որն արտացոլվում է https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html էջում կամ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ տնային կայքէջում: Եթե հիմնական ցուցանիշը դառնում է անհասանելի, և անհնարին է դառնում լողացող տոկոսադրույքի սահմանումը հաջորդ ժամանակահատվածի համար, ապա հիմք է ընդունվում երկրորդային ցուցանիշը՝ ՀՏ31, որն իրենից ներկայացնում է Եվրոմիության Գանձապետական ուղենիշային պարտատոմսերի 6 ամսվա մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքը, որն արտացոլվում է https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/ind... էջում։

Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը Եվրոյի դեպքում` 5% և 10%։

Սույն պայմաններով տրամադրվող վարկերի համար ՀՏ1, ՀՏ11, ՀՏ2, ՀՏ21, ՀՏ3 և ՀՏ31 կարող են փոփոխվել տարեկան 2 անգամ՝ փետրվար և հուլիս ամիսների առաջին աշխատանքային օրը ժամը 12։00 դրությամբ գործող դրույքին համապատասխան, ընդ որում փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո

Եթե հիմնական ցուցանիշը դառնում է անհասանելի, և անհնարին է դառնում լողացող տոկոսադրույքի սահմանումը հաջորդ ժամանակահատվածի համար, ապա հիմք է ընդունվում երկրորդային ցուցանիշը և ՀՏ11, ՀՏ21, ՀՏ31 կարող են փոփոխվել տարեկան 2 անգամ և հիմք է ընդունվում փետրվար և հուլիս ամիսների առաջի աշխատանքային օրվա դրությամբ հրապարակվող նախորդ տարվա դեկտեմբեր և մայիս ամսիսների ցուցանիշները, ընդ որում փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն Բանկի կողմից հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո։

N1.Ընդհանուր փաստաթղթերՆշումներ
1. Դիմում-հայտ Բանկի կողմից սահմանված ձև պ
2. Անձնագիր և սոցիալական քարտ պատճեն պ
3. Վարկառուի կնոջ/ամուսնու անձնագիր պատճեն պ
4. Վարկառուի ամուսնության վկայական պատճեն պ
5. Տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի մեծության և զբաղեցրած պաշտոնի/հաստիքի վերաբերյալ բնօրինակ, /կնքված և ստորագրված կազմակերպության ղեկավարի կողմից/ ը
6. Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 ամիսների համար) բնօրինակ ը
7. Գործող վարկային, գրավի և այլ պայմանագրեր պատճեն ը
8. Վարձակալության պայմանագրեր պատճեն ը
9. Վարկառուի սեփականությունը հանդիսացող այլ գույքի սեփականության վկայական/ներ պատճեն ը
10. Վարկառուի հետ փոխկապակցված ընկերության փաստաթղթերի փաթեթ պատճեն ը
11. Վարկառուի հետ փոխկապակցված ընկերության կողմից ՊԵԿ ներկայացվող հաշվարկներ և հաշվետվություններ պատճեն ը
12. Տեղեկանք բնակչության պետական կոմիտեից պատճեն ը
13. Այլ փաստաթղթեր (վարկային հաշիվների շարժեր, լիազորագրեր և այլն) բնօրինակ / պատճեն ը
N2.Ընդհանուր փաստաթղթերՆշումներ
1. Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական պատճեն պ
2. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ և/կամ երաշխավորի (ների) անձնագիր և սոց քարտ պատճեն պ
3. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների) կնոջ/ամուսնու անձնագիր և սոց քարտ պատճեն պ
4. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների) ամուսնության վկայական պատճեն պ
5. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության իրավաբանական փաթեթ և տնօրենի անձնագիր պատճեն պ
6. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից/դեպոզիտարիայից գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության կանոնադրությունում, մասնակիցների ու տնօրենի կազմում փոփոխությունների վերաբերյալ բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ ը
7. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության վերադաս մարմնի որոշում գրավադրման վերաբերյալv բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
8. Գրավադրվող գույքի գնահատման հաշվետվություն Սկզբնական փուլում հնարավոր է ներկայացնել տեղեկանքի ձևով պ
9. Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրվող միասնական տեղեկանք բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
10. Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր/ տեխ. անձնագիր պատճեն պ
11. Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական պատճեն/ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
12. Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
13. Համաձայնություն գրավի առարկայի վարձակալներից բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ ը
14. Համաձայնություն այլ Բանկերից հաջորդող գրավադրման վերաբերյալ բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ ը
15. Գրավադրվող գույքի ապահովագրման վկայագիր/գրեր պատճեն/ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ ը
16. Այլ փաստաթղթեր (գրավադրվող գույքի ձեռք բերման հիմքեր, գրավատուների կողմից տրված լիազորագրեր, կնոջ/ ամուսնու կողմից նոտարական կարգով հաստատված համաձայնություններ) բնօրինակ /պատճեն ը

* Առաջնակարգ ապահովվածության դեպքում Բանկի կողմից կարող են մի շարք փաստաթղթեր չպահանջվել:

-Բանկը կարող է պահանջել հաճախորդից ապահովագրելու գրավադրվող գույքը և/կամ կյանքը` դժբախտ պատահարներից:

-Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը լինում են պարտադիր /պ/ և ըստ պահանջի /ը/:

-10-12 կետերով նախատեսված փաստաթղթերը պահանջվում են տրանսպորտային միջոցի գրավադրման դեպքում

- ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից Բանկի կողմից կարող է պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկություններ:

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Տրամադրման որոշման կայացման ժամկետ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գումարի փաստացի տրամադրման ժամկետ Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկ
Կազմակերպություն Հեռախոս Հասցե Էլ. հասցե
«Ակցեռն-Էլիտա» ՍՊԸ + (374 10) 27 76 62
+ (374 91) 27 76 62
ք. Երևան, Վաղարշյան 12 appraisal@akcern.am
«Ամինտաս Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 43 27 76
+ (374 93) 50 02 01
ք. Երևան, Արցախի փող. 23/6 amintasgroup@mail.ru
«Ար Վի Էմ Քոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 64 90
+ (374 98) 94 44 49
ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1 info@rvmconsult.am
«Ափթայմ» ՍՊԸ + (374 60) 53 53 71
+ (374 98) 53 53 14
ք. Երևան, Պուշկին փ., «Բիզնես Պալե»
3-րդ հարկ
info@uptimellc.org
«Ա. Գ. Բորսա» ՍՊԸ + (374 10) 25 90 31 ք. Երևան, Ն. Զարյան, 22ա agborsa@mail.ru
«Բիլդափ» ՍՊԸ + (374 10) 54 71 60 + (374 55) 54 71 60 ք. Երևան, Զարյան 5, թիվ 1 buildup@rambler.ru
«Բիլիվ» ՍՊԸ + (374 94) 22 11 11 ք. Երևան, Մաշտոց պող., 9-14 arm-belive@mail.ru
«Գառդի» ՍՊԸ + (374 91) 41 22 79 ք. Երևան, Բաղրամյան 7, 4 gardiltd@gmail.com
«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 48 82 ք. Երևան, Խանջյան 13/2 cost@consultant.com
«Շիրակամուտ» ՍՊԸ + (374 93) 40 09 59 ք. Երևան, Վ. Սարգսյան info@shirakamut.am
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 54 27 40 ք. Երևան, Թումանյան 8, 216 սենյակ info@olivergroup.am
«Վի Էմ Ար Փի» ՍՊԸ + (374 10) 58 87 97 ք. Երևան, Վարդանանց 8, շ. 3 vm-rp@mail.ru

Ներբեռնել

-ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

-ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

-ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ։ ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ։ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՏԵՍՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ։ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲՈԼՈՐ ԾԱԽՍԵՐԸ ՆԵՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ։

-ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

-ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

-Ձեր կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում Ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում Ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):

-Պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմաններին, ժամկետներին և սակագներին ծանոթանալու համար տե՛ս «Իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում» էջը

-Երաշխավորը ևս կրում է վարկի մարման պատասխանատվությունը,

-Երաշխավորը իրավունք ունի ստանալ հատուցում վարկառուից վարկի վճարման համար

-Վարկատուն պարտավոր է նախազգուշացնել երաշխավորին վարկի մարման վերաբերյալ

-Վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում երաշխավորը կարող է հայտնվել «Վատ Վարկառուների ցուցակում»:

www.abcfinance.am

https://www.abcfinance.am/finhelper/


*Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա (արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում)։

Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Հաշվիչներ

 

Loan Calculator