Վարկեր

Վարկային ծառայությունների գծով Բանկը հաճախորդներին առաջարկում է ինչպես ավանդական, այնպես էլ ոչ ավանդական վարկային գործիքներ, մասնավորապես` վարկեր, վարկային գծեր, գնման պատվերի ֆինանսավորում, արտահանման խթանման ֆինանսավորում, օվերդրաֆթ, ֆակտորինգ (տեղական, միջազգային), ակրեդիտիվ, երաշխիք և հաճախորդի կարիքներից բխող այլ ծառայություններ՝ ապահովելով ձեր ֆինանսական կարիքների համար իրական լուծումներ:

Բանկն առանձնացնում է հաճախորդների երկու հիմնական թիրախային խմբեր` կորպորատիվ հաճախորդներ և անհատներ:

Բանկը վարկային ծրագրերի շրջանակներում ներկայումս համագործակցում է մի շարք միջազգային և տեղական վարկատու կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես`

 • Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի հետ
 • Գերմանահայկական հիմնադրամի հետ
 • Ասիական Զարգացման Բանկ-ի հետ
 • Պրոմսվյազբանկ-ի Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի գծով
 • «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ
 • «Բնակարան երիտասարդների» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ

Բանկը ճկուն վարկային քաղաքականություն է վարում և հարմարեցնում իր պրոդուկտները Հաճախորդի պահանջներին և պահանջմունքներին:

Իրավաբանական անձ հաճախորդներին առաջարկվում են հետևյալ բանկային ծառայությունները.

 • Վարկեր
 • Վերականգնվող և չվերականգնվող վարկային գծեր
 • Հաշվի վարկավորում՝ օվերդրաֆտ
 • Բանկային տեղական ու միջազգային երաշխիքներ
 • Ակրեդիտիվներ
 • Ապրանքների ու ծառայությունների ներմուծման և արտահանման նպատակով վարկեր

Ֆիզիկական անձ հաճախորդներին առաջարկվում են հետևյալ բանկային ծառայությունները.

 • Ներդրումային վարկեր
 • Անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման նպատակով հիփոթեքային վարկեր
 • Սպառողական վարկեր՝ միմիայն իր երկարաժամկետ հաճախորդներին

Վարկերից օգտվելիս պիտի ուշադրություն դարձնեք հատկապես հետագայում ձեր ռիսկերին և մասնավորապես.

 • Արտարժույթով տրամադրված վարկերի տոկոսագումարը վերադարձվում է դրամով, իսկ մայր գումարների մարումները` համապատասխան արժույթով, ուստի արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:
 • Վարկային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում (վարկի կամ տոկոսների վճարման ժամկետանցում, վարկի ոչ նպատակային ծախսում, վարկ ստանալու նպատակով բանկին կեղծ տեղեկատվության տրամադրում, վարկային մոնիտորինգին/վերահսկողությանը խոչընդոտում և այլն) բանկի կողմից բացի ֆինանսական պատժամիջոցներից գործող օրենսդրության համաձայն կարող են իրականացվել հետևյալ գործողությունները`
  • վարկային պայմանագրի վաղաժամկետ լուծում, վարկի և հաշվարկված տոկոսների վաղաժամկետ վերադարձի պահանջի ներկայացում
  • գրավադրված գույքի բռնագանձում և իրացում, ընդ որում, գրավադրված գույքի իրացումից ստացված գումարը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է նաև վարկառուի այլ գույքի հաշվին պարտավորությունների մարման հնարավորությունը վրա դատական կարգով բռնագանձում տարածելը (առկայության դեպքում)
  • վարկառուի վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցում վարկային ռեգիստրում, ինչը բացասական ազդեցություն կթողնի Հաճախորդի վարկային պատմության վրա և կխոչընդոտի հետագայում ևս վարկային ծառայություններից օգտվելու հարցում (այդ թվում նաև այլ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից)