Արժեթղթերով գործառնություններ

Բանկի կողմից առաջարկվող ներդրումային ծառայություններից օգտվելու շրջանակում Բանկին հանձնած միջոցների (դրամական միջոցներ և/կամ արժեթղթեր) պաշպանությունն ապահովելու նպատաակով Բանկը ձեռնարկում է հետևյալ քայլերը`

 • Ձեր դրամական միջոցները հաշվառվում են Բանկում Ձեր անունով բացված ընթացիկ բանկային հաշիվներում, որը Ձեզ հնարավորություն է տալիս Բանկից ստանալ Ձեր ընթացիկ հաշվի մնացորդի, դրանով կատարված գործառնությունների մասին տեղեկություններ` Բանկի կողմից հաստատված կարգով,
 • Ձեր արժեթղթերը հաշվառվում են Բանկում Ձեր անունով բացված արժեթղթերի հաշվում, որը Ձեզ հնարավորություն է տալիս Բանկից ստանալ Ձեր արժեթղթերի հաշվի մնացորդի, Ձեր արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների մասին տեղեկություններ` Բանկի կողմից սահմանված կարգով,
 • Ձեր արժեթղթերի հաշվառումը կատարվում է Բանկին պատկանող արժեթղթերից առանձնացված եղանակով`
  • ա) պետական պարտատոմսերի դեպքում ԿԲ-ում բացված առանձին դեպո հաշվում
  • բ) ՀՀ ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում (որոնց ռեեստրը վարվում է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում)` «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի անվանատիրոջ հաշվում
  • գ) օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում` Բանկի գործընկերոջ ներդրումային բանկում բացված առանձին հաշվում:
 • Սնանկացման կամ անվճարունակության այլ հիմքերով Հաճախորդի դրամական միջոցների և արժեթղթերի ի պահ ընդունելու Բանկի լիազորությունների դադարեցման դեպքում` Հաճախորդի կողմից նրան հանձնված արժեթղթերը, դրամական միջոցները և դրանց կառավարման հետևանքով առաջացած շահույթն առանձնացվում են նրա գույքից և վերադարձվում են Հաճախորդին՝ նրա առաջին իսկ պահանջով: Ընդ որում Բանկի կողմից Հաճախորդի հաշվին կնքված գործարքների գծով Բանկի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականություններն անցնում են Հաճախորդին:

Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր սպասարկման ընթացակարգ

Բրոքերային ծառայություններ

Բրոքերային գործունեության շրջանակներում Բանկն իր անունից և հաճախորդի հաշվին կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին հաճախորդի հանձնարարականների հիման վրա իրականացնում է արժեթղթերի առք/վաճառք, ինչպես նաև այլ գործողություներ և գործարքներ` կապված բրոքերային գործունեության իրականացման հետ:

Բանկը` որպես բրոքեր, իր հաճախորդներին տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները`

արժեթղթերի (այդ թվում ածանցյալ արժեթղթերի) գնման կամ վաճառքի հանձնարարականների ընդունում, հաղորդում և/կամ կատարում, հաճախորդի հաշվինև միջոցներով արժեթղթերով գործարքների (այդ թվում` ռեպո գործարքներ) իրականացում,

Բանկը մատուցում է Բրոքերային ծառայություններ ՀՀ տա¬րածքում, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահ¬ման¬ված օտարերկրյա պետությունների ցանկում ընգրկված որևէ պետությունում հրապարակային առաջարկին (վաճառքին) և (կամ) առևտրին թույլատրված կամ ՀՀ կենտ¬րոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործող Կարգավորվող շուկաների ցանկում ընդգրկված որևէ Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված, ինչպես նաև Հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված Պատվերներում նշված այլ արժեթղթերով: Մասնավորապես, Բանկն իր հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռում ներդրումներ կատարել ստորև նշված ֆոնդային բորսաներում գնանշվող արժեթղթերում.

Ֆոնդային բորսաներ

Բրոքերային գործունեության իրականացման կանոններ առ 09.02.2018

Մարժինալ գործարքների կնքման նպատակով որպես ապահովություն ընդունվող օտարերկրյա արժեթղթերի ցանկ (ուժի մեջ է 08.06.2017թ.-ից)

Բանկի Բրոքերային ծառայություններից օգտվելու համար հարկավոր է դառնալ Բանկի հաշվետեր հաճախորդ և միանալ բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագրին և Բանկի այլ համապատասխան իրավական ակտերին:

 • դիմում*,
 • կանոնադրություն*,
 • պետական գրանցման վկայական (առկայության դեպքում` նաև լիցենզիա)*,
 • իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման վարման համար պատասխանատուի, բանկի հետ ֆինանսական գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունների նմուշների քարտ (վավերացված իրավաբանական անձի հաշվառման վայրի տարածքային հարկային մարմնի կողմից),
 • ղեկավար անձանց նշանակման մասին հրամաններ կամ որոշումներ*,
 • հարկ վճարողի հաշվառման համար*,
 • ղեկավար անձանց անձը հաստատող փաստաթղթեր*,
 • պատշաճ կերպով ձևակերպված և վավերացված լիազորագիր` հաշվի միջոցները այլ անձի կողմից տնօրինելու դեպքում,
 • Հաճախորդների ինքնահայտարարագրման ձև` FATCA,
 • այլ փաստաթղթեր:
 • *Փաստաթուղթն անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակով կամ նոտարի կողմից վավերացված պատճենով և անհրաժեշտության դեպքերում` նաև ապոստիլով: Պատճենահանվելուց հետո բնօրինակը կվերադարձվի:

  Դեպո հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ է հավելյալ դիմում:

  Հաշիվների բացման կարգ և սակագներ

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և պարտադիր է դառնում կնքելու պահից և գործում է անժամկետ:

Պայմանագիրը կարող է հաճախորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվել` Բանկին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելու պայմանով: Պայմանագիրը լուծելուց հետո` 3 բանկային օրվա ընթացքում, Բանկը պարտավոր է հաճախորդին կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին փոխանցել հաճախորդին պատկանող արժեթղթերն ու դրամական միջոցները:

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձև

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման շրջանակում Բանկի և Հաճախորդի միջև Հաղորդագրությունների փոխանակումը կարող է տեղի ունենալ հաճախորդի ընտրությամբ` ներքոնշյալ եղանակներից որևիցէ մեկով`

 • Թղթային կրիչներով փաստաթղթերի բնօրինակների փոխանակում, ներառյալ փաստաթղթերի փոստով առաքումը
 • Ֆաքսիմիլային հաղորդագրությունների փոխանակում
 • Էլեկտրոնային փոստի միջոցով հաղորդագրությունների փոխանակում
 • Հեռախոսով բանավոր հաղորդագրությունների փոխանակում

Կապի միջոցների օգտագործմամբ հաղորդագրությունների փոխանակման ընթացակարգ

Հաճախորդի Արժեթղթերով և/կամ դրամական միջոցներով գործարքների կնքման համար հիմք է հանդիսանում Հաճախորդի կողմից համապատասխան լրացված և թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով (ֆաքսիմիլային կապով կամ էլեկտրոնային փոստով) Սպասարկողին ներկայացված Պատվերը: Հաճախորդի կողմից ներկայացված Պատվեր է համարվում նաև էլեկտրոնային առևտրային համակարգ Հաճախորդի կողմից ներմուծված այն Պատվերը, որի գծով գործարք է կնքվում այդ համակարգում:

Պատվերների կատարման ընթացակարգ

Հաճախորդի կողմից տրված արժեթղթերի գնման/ վաճառքի պատվերի բավարարման դեպքում Բանկը անակցեպտ կարգով Հաճախորդի հաշիվներից գանձում է դրամական միջոցները/ արժեթղթերը:

Գնված արժեթղթերը դրանց ստացման օրը ենթակա են մուտքագրման Բանկի մոտ վարվող Հաճախորդի դեպո հաշվին:

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված դրամական միջոցները դրանց ստացման օրը ենթակա են մուտքագրման Բանկի մոտ վարվող Հաճախորդի դրամային հաշվին:

Կատարված գործարքի/գործարքների գծով Բանկը գանձում է միջնորդավճարներ:

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ (ուժի մեջ է 01.03.2018թ.-ից)

Արժեթղթերի շուկայում գործառնություններ իրականացնելիս Բանկը գործում է անկողմնակալության, շիտակության, ճշտապահության և հաճախորդների արժեթղթերով և դրամական միջոցներով իրականացված բոլոր գործարքների վերաբերյալ վերջիններիս պարտադիր տեղեկացման սկզբունքներով: Հաճախորդի պատվերները կատարելիս Բանկը գործում է ելնելով բացառապես Հաճախորդի շահերի պաշտպանությունից:

Բանկի և հաճախորդի միջև հնարավոր շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականությանը մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Պատվերի հիման վրա կնքված գործարքի վերաբերյալ հաշվետությունը ներկայացվում է Հաճախորդին մինչև գործարքի կնքման հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը, /Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով իրականացված գործարքների դեպքում՝ մինչև հաջորդ առևտրային նստաշրջանի սկիզբը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

Պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը չի փոխհատուցելու հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Ներդրումային գործիքների հնարավոր ռիսկերին ծանոթացեք այստեղ