Պահառություն 

Արժեթղթերի պահառության ծառայություններ

Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը արժեթղթերի պահպանության, պահառության և արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման ու փոխանցման գործունեությունն է: 

Արժեթղթերի պահառության շրջանակներում Բանկը հաճախորդներին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները

 • Հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների գրանցում.
 • Հաճախորդի արժեթղթերի անվանատեր հանդես գալը.
 • Հաճախորդի համար առանձին դեպո հաշվի բացում և վարում.
 • Հաճախորդին արժեթղթերի վերաբերյալ թողարկողից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից և այլ պահառուից ստացված ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում.
 • Արժեթղթերի պահառությանն առնչվող և օրենքով թույլատրվող այլ ծառայություններ:

Բանկը պահառության ծառայություններ է մատուցում ՀՀ տարածքում և դրանից դուրս շրջանառվող ազատ շրջանառության իրավունքով ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի համար:

Դեպո հաշվի սպասարկման սակագները գանձվում են մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:

Սակագներով նախատեսված վճարները Բանկի կողմից գանձվում են Հաճախորդի դրամային հաշվի/հաշիվների մնացորդից/ներից: Սակայն, տվյալ հաշվին/հաշիվներին համապատասխան միջոցների բացակայության դեպքում Բանկի գանձվելիք գումարը գանձում է Հաճախորդի արտարժութային հաշվից/հաշիվներից` գանձման պահին Բանկի կողմից սահմանված արտարժույթի գնման փոխարժեքով: Բանկի նախատեսված վճարները ներառում են նաև Բանկի անվանատիրոջ հաշիվներում արժեթղթերի պահպանման և հաշվառման և (կամ) Հաճախորդի հանձնարարականներով իրականացված գործառնությունների համար այլ պահառուներին տրվող կոմիսիոն վարձատրությունը:

Հաճախորդից հանձնարարականի ընդունումը կատարվում է պատասխանատու աշխատակցի կողմից` պահառուի գործառնական օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա 09:30-17:00, եթե սույն պայմաններով այլ ժամկետ սահմանված չէ): Գործառնական օրվա ավարտին ընդունված հանձնարարականն ընդունված է համարվում հաջորդ գործառնական օրվա ընթացքում: Օտարերկրյա արժեթղթերով գործառնությունների իրականացման նպատակով տրվող հանձնարարականների ընդունման ժամկետները համապատասխանեցվում են Օտարերկյա պահառուների հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսված ժամկետների հետ:

Պահառության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և պարտադիր է դառնում կնքելու պահից և գործում է անժամկետ:

Պահառության ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձև (Ուժի մեջ է` 29.08.2014թ.-ից)

Պայմանագիրը կարող է լուծվել Կողմերից յուրաքանչյուրի նախաձեռնությամբ` մյուս կողմին այդ մասին գրավոր տեղեկացնելու պայմանով: Այդ դեպքում սույն Պայմանագիրը համարվում է լուծված` Պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու մասին Կողմերից մեկի գրավոր տեղեկացումը մյուս կողմի ստանալու պահից քսան օր հետո: Ընդ որում` Կողմերը պարտավորվում են նշված ժամկետի ընթացքում իրականացնել սույն Պայմանագրով սահմանված պարտականությունները:

Հաճախորդի առաջին իսկ պահանջով, պահառության պայմանագրի դադարեցման կամ պահառուի պահառության գործունեության դադարեցման կամ պահառուի լուծարման դեպքում պահառուն պարտավոր է անմիջապես հաճախորդին տրամադրել նրան պատկանող արժեթղթերը` արժեթղթերի դուրսգրման հանձնարարականի հիման վրա կամ ՀԿԴ-ում (օտարերկրյա պահա-ռուի, որի մոտ բացված է պահառուի օտարերկրյա արժեթղթերի անվանատիրոջ հաշիվը) կամ այլ պահառուի մոտ հաճախորդի անունով վերագրանցելու միջոցով:

Արժեթղթերի շուկայում գործառնություններ իրականացնելիս Բանկը գործում է անկողմնակալության, շիտակության, ճշտապահության և հաճախորդների արժեթղթերով և դրամական միջոցներով իրականացված բոլոր գործարքների վերաբերյալ վերջիններիս պարտադիր տեղեկացման սկզբունքներով: Հաճախորդների հանձնարարականները կատարելիս Բանկը գործում է ելնելով բացառապես Հաճախորդի շահերի պաշտպանությունից:


Բանկի և հաճախորդի միջև հնարավոր շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականությանը մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Բանկի պահառուական ծառայություններից օգտվելու համար հարկավոր է դառնալ Բանկի հաշվետեր հաճախորդ:

 • դիմում*,
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*,
 • աոցիալական քարտ (առկայության դեպքում)*,
 • ստորագրության նմուշի քարտ (ստորագրված բանկի աշխատակցի ներկայությամբ կամ վավերացված նոտարի կողմից),
 • պատշաճ կերպով ձևակերպված և վավերացված լիազորագիր` հաշվի միջոցները այլ անձի կողմից տնօրինելու դեպքում
 • Հաճախորդների ինքնահայտարարագրման ձև` FATCA

* Փաստաթուղթն անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակով կամ նոտարի կողմից վավերացված պատճենով և անհրաժեշտության դեպքերում` նաև ապոստիլով: Պատճենահանվելուց հետո բնօրինակը կվերադարձվի:

Դեպո հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ է հավելյալ դիմում:


Հաշիվների բացման և վարման սակագներ

Բանկի կողմից հաշվետվությունները (քաղվածքները) տրամադրվում են հաճախորդի հարցման հիման վրա պահառուական գործառնության կատարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6Հաշվի քաղվածքի տրամադրում
Առձեռն բանկում  
• Յուրաքանչյուր գործարքի ավարտից հետո անվճար
•Ամսական քաղվածքի տրամադրում անվճար
Պատվիրված նամակով փոստային ծախսեր
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում) AMD 1,500
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս) AMD 3,000 յուրաքանչյուր էջի hամար
Բանկ-Հաճախորդ համակարգով անվճար
Էլեկտրոնային փոստով անվճար
7Հաշվից քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում
Առձեռն բանկում
• Մինչև 6 ամիս վաղեմության AMD 2,000
• Մինչև 12 ամիս վաղեմության AMD 3,000
• 12 ամսից ավելի վաղեմության AMD 5,000
Էլեկտրոնային փոստով անվճար
8 Լրացուցիչ փաստաթղթերի և տեղեկանքների տրամադրում հաշվի և հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ, լիազորագրերի պատրաստում
Այլ տեղեկանքի տրամադրում
• Առձեռն բանկումAMD 1,500
• Պատվիրված նամակով AMD 1,500 + փոստային ծախսեր
• Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում) AMD 2,000 յուրաքանչյուր էջի համար
• Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս) AMD 3,000 յուրաքանչյուր էջի համար
• Էլեկտրոնային փոստով AMD 1,500
Լիազորագրի պատրաստում AMD 3,000
6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերի սակագներում ԱԱՀ-ն ներառված է

Մանրամասն տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը չի փոխհատուցելու հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Ներդրումային գործիքների հնարավոր ռիսկերին ծանոթացեք այստեղ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորում

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) հանդիսանում է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ (այսուհետ` ՀԿԴ) արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի (այսուհետ` Համակարգ) անդամ, ինչը թույլ է տալիս Բանկին միջնորդավորել ՀԿԴ կողմից մատուցվող ծառայությունները` Համակարգում կատարելով համապատասխան տեղեկատվության և/կամ գործարքների գրանցում:

ՀԿԴ կողմից մատուցող պահառության ծառայության միջնորդավորման շրջանակներում Բանկի կողմից առաջարկվող ծառայություններն են.

 • Արժեթղթերի հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում,
 • Արժեթղթերի փոխանցում,
 • Արժեթղթերի գրավադրում և գրավադրման դադարեցում,
 • Հաշվետիրոջը արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի և այլ տեղեկությունների տրամադրում
 • Այլ ծառայություններ
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշը հավաստող փաստաթուղթ
 • Բանկի կողմից պահանջվող այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր

Արժեթղթերի պահառության պայմանագիր կնքելու համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական ցանկին ինչպես նաև ծառայության մատուցման ընթացակարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Արժեթղթերի պահառության պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և գործում է անորոշ ժամկետով: Պայմանագիրը կարող է լուծվել միայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:

Բանկի կողմից Համակարգից տեղեկություններ տրամադրվում են ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերով և կարգով:

Օրենքով սահմանված չափով և ժամկետներում Համակարգից տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունեն.

 • Թողարկողը
 • Հաշվետերը և նրա լիազորված ներկայացուցիչը
 • Նոտարները
 • Կենտրոնական բանկը և պետական այլ մարմինները
 • Օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված անձինք

Բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, երրորդ անձանց հարցման հիման վրա կամ երրորդ անձանց վերաբերող տեղեկատվություն Համակարգից չի տրամադրվում:

ՀԿԴ կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման սակագներին, վճարումներ կատարելու պայմաններին, եղանակներին և ժամկետներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՀԿԴ կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման շրջանակներում Կանոններով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են գրավոր և հայերեն լեզվով (բացառությամբ SWIFT համակարգի միջոցով ներկայացված հանձնարարականների և տեղեկությունների), իսկ օտարալեզու բնօրինակները կամ դրանց պատճենները՝ նոտարական կարգով հայերեն թարգմանված և ապոստիլով (Հաագայի կոնվենցիային միացած երկրներից ուղարկված փաստաթղթերի դեպքում, իսկ եթե պետությունը կոնվենցիայի անդամ չէ, ապա փաստաթղթերի օրինականացումը (լեգալիզացիա) կատարվում է հյուպատոսական ճանապարհով):

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում ռեեստրի վարման և պահառության ծառայությունների մատուցման հետ կապված հաճախորդի կրած վնասների համար, բացառությամբ Բանկի կողմից ոչ օրինաչափ գործողությունների իրականացման հետևանքով պատճառված վնասների:

Արժեթղթերի շուկայում գործառնություններ իրականացնելիս Բանկը գործում է անկողմնակալության, շիտակության, ճշտապահության և հաճախորդների արժեթղթերով և դրամական միջոցներով իրականացված բոլոր գործարքների վերաբերյալ վերջիններիս պարտադիր տեղեկացման սկզբունքներով:

Բանկի և հաճախորդի միջև հնարավոր շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականությանը մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ


ՀԿԴ կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման վերաբերյալ սպառիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ նաև զանգահարելով +37460 757001 հեռախոսահամարով կամ այցելելով բանկի գրասենյակ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9:30-18:00