Պահառություն 

Արժեթղթերի պահառության ծառայություններ

Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը արժեթղթերի պահպանության, պահառության և արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման ու փոխանցման գործունեությունն է: 

Արժեթղթերի պահառության շրջանակներում Բանկը հաճախորդներին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները

  • Հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների գրանցում.
  • Հաճախորդի արժեթղթերի անվանատեր հանդես գալը.
  • Հաճախորդի համար առանձին դեպո հաշվի բացում և վարում.
  • Հաճախորդին արժեթղթերի վերաբերյալ թողարկողից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից և այլ պահառուից ստացված ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում.
  • Արժեթղթերի պահառությանն առնչվող և օրենքով թույլատրվող այլ ծառայություններ:

Արժեթղթերի պահառության գործունեության կանոններ առ 02.08.2014

Արժեթղթերի պահառության գործունեության սակագներ (Օտարերկրյա արժեթղթերի համար)

Արժեթղթերի պահառության գործունեության սակագներ (Տեղական արժեթղթերի համար)

Պահառության ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձև (Ուժի մեջ է` 29.08.2014թ.-ից)


Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորում

Բանկին՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից, շնորհվել է Հաշվի օպերատորի և Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակ, ինչը թույլ է տալիս ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին միջնորդավորել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունները:

Բանկի միջնորդությամբ դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ռեեստրավարման եվ պահառության ծառայությունների սակագների մասին կանոններ

Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող արժեթղթերի պահառության միջնորդավորման գործունեության կանոններ

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: