Առևտրի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Հաշվի առնելով արագ զարգացող բիզնես – միջավայրում հաջող մարցակցության անհրաժեշտությունը և տեղական շուկայում հնարավորությունների սահմանափակությունը, առաջարկում ենք օգտվել առևտրի ֆինանսավորման գործիքից՝ ներմուծման, պատվերի ֆինանսավորման և արտահանման խթանման վարկատեսակներից:

Անկանխիկ տրամադրման և մինչև 11 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորությունը և մարման ձևի ալտերնատիվ տարբերակների առկայությունը այս գործիքն առավել նպատակահարմար են դարձնում Ձեզ բիզնես նպատակների իրականացման համար:

Վարկավորման մասին որոշումը կայացվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում և Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկը տրամադրվում է:

Պայման1 Ներմուծման վարկերՊատվերի ֆինանսավորման վարկեր Արտահանման խթանման վարկեր Նախաարտահանման և հետարտահանման ֆինանսավորում Հայաստանի Արտահանման Ապահովագրության Գործակալության (ՀԱԱԳ)-ի ապահովագրությամբ
Վարկի նպատակը Հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրման նպատակներով ներմուծում Պայմանագրով/մրցույթով/ նախատեսված ապրանքների մատակարարում կամ ծառայությունների մատուցում Արտահանման պայմանագրի կատարման համար ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման և/կամ պատրաստման նպատակով, իսկ հետարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ արտահանման պայմանագրի կատարման համար կատարված ծախսերի վերաֆինանսավորման նպատակով
Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ Կանխիկ/ Անկանխիկ Կանխիկ/ Անկանխիկ Կանխիկ/ Անկանխիկ
Առավելագույն և նվազագույն գումարը 10,000,000 - 700,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ Հաճախորդի կողմից ապրանքների մատակարարման/ծառայությունների մատուցման պայմանագրային գումարի ինքնարժեքի մինչև 70%-ի չափով, նվազագույնը 10,000,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 300,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ Պայմանագրային գումարի 70%-ի չափով, նվազագույնը 10,000,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 300,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ Կախված ՀԱԱԳ-ի ապահովագրական սահմանաչափի պայմաններից
Արժույթը AMD,USD, EUR AMD, USD, EUR AMD, USD, EUR AMD, USD, EUR
Առավելագույն և նվազագույն ժամկետը Շրջանառում միջոցներ՝ 1-ից մինչև 12 ամիս (Տվյալ ապրանքատեսակի առևտրային ցիկլի տևողության չափով) իսկ հիմնական միջոցներ մինչև 24 ամիս Կնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս Կախված մատակարարման պայմանագրով սահմանված գնորդի վճարման պայմանից Նախաարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ տվյալ ապրանքատեսակի առևտրային ցիկլի տևողության չափով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս, իսկ հետարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ կախված մատակարարման պայմանագրով սահմանված՝ գնորդի վճարման պայմանից. Բայց ոչ ավել, քան 24 ամիս
Առավելագույն արտոնյալ ժամանակաշրջան Շրջանառու միջոցներ`
մինչև 11 ամիս.
Հիմնական միջոցներ`
մինչև 23 ամիս
Մինչև 11 ամիս Կախված մատակարարման պայմանագրով սահմանված՝ գնորդի վճարման պայմանից Կախված մատակարարման պայմանագրով սահմանված՝ գնորդի վճարման պայմանից
Մարման ժամանակացույցը Միանվագ՝ վարկային պայմանագրի ժամկետի վերջում, Միանվագ` մատակարարման պայմանագրով նախատեսված հասույթի գումարից, Միանվագ կամ համաձայն մատակարարման պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի` մատակարարման պայմանագրով նախատեսված հասույթի գումարից, Միանվագ ժամկետի վերջում կամ համաձայն մատակարարման պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի` մատակարարման պայմանագրով նախատեսված հասույթի գումարից
Տոկոսների մարման ժամանակացույցը Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Նախաարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ ամսական պարբերականությամբ, իսկ հետարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ ժամկետի վերջում
Անվանական տոկոսադրույքը` ՀՀ դրամ 11.5-12.5%
ԱՄՆ դոլար 7.25-8.75%
Եվրո 5.75-7.25%
ՀՀ դրամ 12-13%
ԱՄՆ դոլար 9.0-10.0%
Եվրո 6.5-7.5%
ՀՀ դրամ 11- 12%
ԱՄՆ դոլար 7.25- 8.75%
Եվրո 5.75- 7.25%
ՀԱԱԳ ապահովագրական վկայագրերով ապահովված վարկերի համար տվյալ պահին Բանկում գործող հայտարարված Արտահանման խթանման վարկեր»-ի (տեսնել կողքի աղյուսակում) տարեկան տոկոսադրույքից կարող են տրամադրվել լրացուցիչ զեղչեր
Սահմանաչափի հաստատման միջնորդավճար Սահմանաչափի գումարի 0.25%, min 25,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճար 0.5% միանվագ, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ 0.5% միանվագ, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ 0.25% միանվագ, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ Նախաարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ համաձայն ՀԱԱԳ-ի կողմից հաստատված ապահովագրական սահմանաչափի պայմանների, իսկ հետարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ սկսած 0.1%` հաշվարկված հ/ա գումարից

1- Արտահանողներին տրամադրվում են հավելյալ զեղչեր և արտոնություններ:

Պայման1 Ներմուծման վարկերՊատվերի ֆինանսավորման վարկեր Արտահանման խթանման վարկեր Նախաարտահանման և հետարտահանման ֆինանսավորում Հայաստանի Արտահանման Ապահովագրության Գործակալության (ՀԱԱԳ)-ի ապահովագրությամբ
Ապահովության տեսակները Հիմնական միջոցներ (այդ թվում անշարժ կամ շարժական գույք), շրջանառու միջոցներ, բաժնեմասեր/ բաժնետոմսեր, սեփականատերերի/ ղեկավարների անձնական երաշխավորությունները Մատակարարման պայմանագրից բխող պահանջների իրավունքները, ակկրեդիտիվներ, Հիմնական միջոցներ (այդ թվում անշարժ կամ շարժական գույք), շրջանառու միջոցներ, բաժնեմասեր/ բաժնետոմսեր, սեփականատերերի/ ղեկավարների անձնական երաշխավորությունները Սեփականատերերի/ ղեկավարների անձնական երաշխավորությունները, վարկի վերադարձման և գնորդի չվճարման ռիսկի ապահովագրություն ՀԱԱԳ-ի կողմից, գնորդի հանդեպ վարձատրության պահանջի իրավունքի գրավ
Գրավի գնահատում Ըստ պահանջի՝ բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից - - -
Ապահովագրություն բանկի պահանջով, առնվազն վարկի մնացորդի չափով բեռի ապահովագրություն վարկի վերադարձման և գնորդի չվճարման ռիսկի ապահովագրություն ՀԱԱԳ-ի կողմից
Ապահովագրության մոտավոր ծախսը • Անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրավճարը կազմում է գույքի արժեքի մոտ 0,15-0.3 տոկոսը,
• Սարքավորումների տարեկան ապահովագրավճարը կազմում է գույքի արժեքի մոտ 0.2-0.5 տոկոսը,
• Շրջանառու միջոցների տարեկան ապահովագրավճարը կազմում է գույքի արժեքի մոտ 0.3-0.5 տոկոսը,
• Տրանսպորտային միջոցների տարեկան ապահովագրավճարը սկսվում է գույքի արժեքի մոտ 2,5 տոկոսից,
• Ճանապարհին գտնվող ապրանքների ապահովագրության վճարը սկսվում է գույքի արժեքի մոտ 0.13 տոկոսից՝ կախված ապահովագրվող ապրանքի տեսակից:
Հետարտահանման և նախաարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ համաձայն ՀԱԱԳ-ի սակագների (տես www.eia.am
Գրավի գնահատման մոտավոր ծախս յուրաքանչյուր գույքային միավորի համար Բնակելի հատվածի գույքի գնահատման համար՝ սկսած 15,000 ՀՀ դրամից
Ոչ բնակելի հատվածի գույքի գնահատման համար՝ սկսած 25,000 ՀՀ դրամից,
Տրանսպորտային միջոցների գնահատման համար՝ սկսած 8,000 ՀՀ դրամից
Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար տես Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկը
Գրավի ձևակերպում • նոտարական վճար – միանվագ 13.000-25.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում,
• անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վճար` առավելագույնը 26.000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորային միջոցի գրավադրման դեպքում կատարվող վճարներ (միասնական տեղեկանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ

1- Արտահանողներին տրամադրվում են հավելյալ զեղչեր և արտոնություններ:

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկ
Կազմակերպություն Հեռախոս Հասցե Էլ. հասցե
«Ակցեռն-Էլիտա» ՍՊԸ + (374 10) 27 76 62
+ (374 91) 27 76 62
ք. Երևան, Վաղարշյան 12 appraisal@akcern.am
«Ամինտաս Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 43 27 76
+ (374 93) 50 02 01
ք. Երևան, Արցախի փող. 23/6 amintasgroup@mail.ru
«Ար Վի Էմ Քոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 64 90
+ (374 98) 94 44 49
ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1 info@rvmconsult.am
«Ափթայմ» ՍՊԸ + (374 60) 53 53 71
+ (374 98) 53 53 14
ք. Երևան, Պուշկին փ., «Բիզնես Պալե»
3-րդ հարկ
info@uptimellc.org
«Ա. Գ. Բորսա» ՍՊԸ + (374 10) 25 90 31 ք. Երևան, Ն. Զարյան, 22ա agborsa@mail.ru
«Բիլդափ» ՍՊԸ + (374 10) 54 71 60 ք. Երևան, Զարյան 5, թիվ 1 buildup@rambler.ru
«Բիլիվ» ՍՊԸ + (374 94) 22 11 11 ք. Երևան, Մաշտոց պող., 9-14 arm-belive@mail.ru
«Գառդի» ՍՊԸ + (374 91) 41 22 79 ք. Երևան, Բաղրամյան 7, 4 gardiltd@gmail.com
«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 48 82 ք. Երևան, Խանջյան 13/2 cost@consultant.com
«Շիրակամուտ» ՍՊԸ + (374 93) 40 09 59 ք. Երևան, Վ. Սարգսյան info@shirakamut.am
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 54 27 40 ք. Երևան, Թումանյան 8, 216 սենյակ info@olivergroup.am
«Վի Էմ Ար Փի» ՍՊԸ + (374 10) 58 87 97 ք. Երևան, Վարդանանց 8, շ. 3 vm-rp@mail.ru

Ներբեռնել

Պայման1 Ներմուծման վարկերՊատվերի ֆինանսավորման վարկեր Արտահանման խթանման վարկեր Նախաարտահանման և հետարտահանման ֆինանսավորում Հայաստանի Արտահանման Ապահովագրության Գործակալության (ՀԱԱԳ)-ի ապահովագրությամբ
Վարկի գումարի մարման կետանցի դեպքում օրական տույժ` % մարման ենթակա գումարից 0.1%
Տոկոսագումարի մարման կետանցի դեպքում օրական տույժ` % մարման ենթակա գումարից 0.1%
Ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ մարվող գումարից (վարկային գծի դեպքում տույժը հաշվարկվում է սահմանաչափի գումարից) 0.1% Չի նախատեսվում
Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում` տույժ Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով Համաձայն ՀԱԱԳ-ի ապահովագրական սահմանաչափի պայմանների
Գործող պայմանագրի (վարկային, գրավի, բանկային երաշխիքի տրամադրման, այլ) պայմանների փոփոխություն/ վերանայում 50,000 դրամ
Գործող պայմանագրի փոփոխություն են համարվում առնվազն հետևյալ դեպքերը, եթե այլ դեպքերի համար առանձին որոշում չկայացվի Բանկի Վարկային Կոմիտեի կողմից`
• վարկային պայմանագրով սահմանված մարումների ժամանակացույցի վերանայումը, եթե նշվածի համար նախատեսված չէ վաղաժամկետ մարման համար սահմանված տույժի վճարում,
• հաճախորդի դիմումի համաձայն վարկային պայմանագրի այլ պայմանների (տոկոսադրույք, վարկի նպատակ, տարամադրման եղանակ և այլն) փոփոխությունը,
• հաճախորդի դիմումի համաձայն ապահովության, այդ թվում` գրավի կամ երաշխավորության պայմանագրի հիմնական պայմանների փոփոխությունը, գրավի կամ երաշխավորության վաղաժամկետ ամբողջական կամ մասնակի ազատումը և այլնսակագինը չի տարածվում այն պայմանագրերի փոփոխության վրա, որոնց փոփոխությունը մեկ այլ պայմանագրի փոփոխության հետևանք է:

1- Արտահանողներին տրամադրվում են հավելյալ զեղչեր և արտոնություններ:

1- Արտահանողներին տրամադրվում են հավելյալ զեղչեր և արտոնություններ:

* Առաջնակարգ ապահովվածության դեպքում Բանկի կողմից կարող են մի շարք փաստաթղթեր չպահանջվել

- Բանկը կարող է պահանջել հաճախորդից ապահովագրելու գրավադրվող գույքը:

- -Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը լինում են պարտադիր /պ/ և ըստ պահանջի /ը/:

- -10-15 կետերով նախատեսված փաստաթղթերը պահանջվում են տրանսպորտային կամ այլ հիմնական/շրջանառու միջոցների գրավադրման դեպքում:

** Անհրաժեշտության դեպքում, ՎԴ/ՀՍԴ ղեկավարի պահանջով, հաճախորդի կողմից ներկայացվում է տեղեկանք ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից կամ բնակության վայրի համատիրությունից:

- ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

- ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

- ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ԱԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

- ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

- ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

- ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

- ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

- Ձեր կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում Ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում Ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):

- Պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմաններին, ժամկետներին և սակագներին ծանոթանալու համար տե՛ս «Իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում» էջը:

Հաշվիչներ

 

Loan Calculator