Վճարումներ

Վճարումներ ՀՀ դրամով


Հանդիսանալով Հայաստանի միջբանկային էլեկտրոնային վճարումների համակարգի մասնակից` ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը դրամային փոխանցումներն իրականացնում է հաճախորդի համար հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում և նվազագույն ծախսերով:

Վճարումներ արտարժույթով


ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը Ձեր հուսալի գործընկերն է միջազգային փոխանցումներ իրականացնելիս: Մեր թղթակից բանկերի SWIFT համակարգի, տեխնիկական ապահովվածությանև փորձառու անձնակազմի օգնությամբ Ձեր միջազգային վճարումները կիրականացվեն արագ և հուսալի:

Հաճախորդների հանձնարարականներով իրականացվող փոխանցումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարվում են առավելագույնը 1 բանկային օրվա ընթացքում:
Բանկը վճարումներ է իրականացնում միայն իր հաճախորդ հանդիսացող անձանց համար:

Վճարման հանձնարարականների ներկայացում

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի հաճախորդներն ունեն վճարման հանձնարարականներ ներկայացնելու երկու հիմնական տարբերակ.

  • Թղթային - Հաճախորդները լրացնում են վճարման հանձնարարականի թղթային ձևը թղթային կրիչների վրա և առձեռն ներկայացնում իրենց անհատական մենեջերին:
  • Էլեկտրոնային - Հաճախորդները կարող են վճարման հանձնարարականները ուղարկել ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից տրամադրվող « Բանկ-Հաճախորդ » ինտերնետ ծրագրային փաթեթի միջոցով, որը բանկի հետ հարաբերություններ կառուցելու առավել հարմարավետ և շահավետ ձև է:

Առանձին դեպքերում, ելնելով հաճախորդների յուրահատուկ պահանջներից և ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի հետ նախնական պայմանավորվածությունից, վճարման հանձնարարականները կարող են ներկայացվել նաև ֆաքսով, հեռախոսազանգով և կապի այլ միջոցներով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար անհրաժեշտ է խորհրդակցել անհատական մենեջերի հետ:


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԹՂԹԱԿԻՑ ԲԱՆԿԵՐ

No. Ծառայություն Դրույքաչափ Նվազագույն Առավելագույն
1. Միջոցների մուտքագրում Հաճախորդների հաշվին
Միջոցների մուտքագրում անվճար
2. Միջոցների փոխանցում Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականի հիման վրա
Ներբանկային անվճար
Միջբանկային
ՀՀ դրամով AMD 200
ՀՀ դրամով Բանկ-Հաճախորդ համակարգով անվճար
ԱՄՆ դոլարով
ծախսերի BEN տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5,000 AMD 45,000
ծախսերի OUR տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 7,500 AMD 45,000
ծախսերի երաշխավորված OUR տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 15,000 AMD 50,000
Եվրոյով
ծախսերի BEN տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5,000 AMD 45,000,
ծախսերի OUR տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5,000 AMD 45,000 + երրորդ բանկի սակագին
Շվեյցարական ֆրանկով
ծախսերի BEN տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5,000 AMD 45,000,
ծախսերի OUR տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5000 AMD 45,000 + 25 շվեյցարական ֆրանկին համարժեք ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլով 0.10% AMD 2,500 AMD 10,000
Անգլիական ֆունտ ստեռլինգով
ծախսերի BEN տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5,000 AMD 45,000,
ծախսերի OUR տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5000 AMD 45,000 + երրորդ Բանկի սակագին
Ճապոնական իենով
ծախսերի BEN տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5,000 AMD 45,000,
ծախսերի OUR տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5000 AMD 45,000 +երրորդ բանկի սակագին
Չինական յուանով
ծախսերի BEN տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5,000 AMD 45,000,
ծախսերի OUR տարբերակի դեպքում 0.10% AMD 5000 AMD 45,000 +երրորդ բանկի սակագին
Այլ արտարժույթով պայմանագրային
Առարկայազուրկ ոսկով փոխանցումներ հաշվից`
AMD 7,500 + երրորդ բանկի սակագին
հաշվին`
AMD 4,000 + երրորդ բանկի
սակագին
Բանկի աշխատակցի կողմից վճարային հանձնարարականի լրացում (արտարժույթով) AMD 500
Դեպո հանձնարարականների կատարում
Պետական պարտատոմսերով AMD 500
Այլ արժեթղթերով պայմանագրային
Եթե փոխանցվող արժույթը չի համապատասխանում սպասարկվող հաշվի արժույթին, Բանկն իրականացնում է փոխարկային գործառնություն Բանկի տվյալ օրվա փոխարժեքներով` գնելով կամ վաճառելով Հաճախորդի համար փոխանցման հանձնարարականում նշված արժույթը: Միջոցների փոխանցման սակագները չեն ներառում այլ/միջնորդ բանկերի սակագները: Այլ/միջնորդ բանկերի սակագները կարող են վճարվել թե° Հաճախորդի, և թե° Շահառուի հաշվից, համաձայնեցնելով Բանիկ հետ
3. Փոխանցումների հետկանչման հարցումների ուղարկում կամ վավերապայմանների փոփոխում
Չկատարված փոխանցումների հետկանչման հարցման ուղարկում անվճար
Կատարված փոխանցումների հետկանչման հարցման ուղարկում
ՀՀ դրամով AMD 5,000
Այլ արտարժույթով AMD 15,000
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցումների հետկանչման հարցումների կատարման համար
Չկատարված փոխանցումների վավերապայմանների փոփոխում անվճար
Կատարված փոխանցումների վավերապայմանների փոփոխում
ՀՀ դրամով AMD 10,000
Այլ արտարժույթով AMD 15,000
4. Հարցումներ
Հարցում` Հաճախորդի հաշվին մուտքագրված միջոցների վերաբերյալ
ՀՀ դրամով AMD 5,000
Այլ արտարժույթով AMD 10,000
Հարցում` կատարված փոխանցումների վերաբերյալ
ՀՀ դրամով AMD 5,000
Այլ արտարժույթով AMD 10,000

Փոխանցումների սակագներ

Վճարման հանձնարարականների օրինակելի ձևեր

Արտարժութային

ՀՀ դրամով

1. Ընդհանուր Դրույթներ

1.1. Սույն ընթացակարգով սահմանվում է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` «Բանկ») կողմից Հաճախորդների արտարժույթի և վերջիններիս առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներին հաշվառվող ոսկու փոխանցումների (այսուհետ` «Փոխանցում») իրականացման րնթացակարգը:

1.2. Սույն ընթացակարգի դրույթների կատարումը պարտադիր է Փոխանցումների գործընթացին առնչվող Բանկի բոլոր ստորաբաժանումների և աշխատակիցների համար:

1.3. Բանկն իրականացնում է Փոխանցումներ ֆիզիկական, իրավաբանական և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձանց Բանկում բացված հաշիվներից:

1.4. Աշխատանքը, կապված արտարժութի և ոսկու փոխանցման հետ, բաժանվում է հետևյալ փուլերի.

ա) Հաճախորդի հաշվից Փոխանցումների կատարում.

բ) Հաճախորդի հաշվին ստացված Փոխանցումների կատարում.

գ) Վճարային հանձնարարականների կատարման հսկում (Reconciliation):

1.5. Սույն ընթացակարգը չի տարածվում Բանկի նախաձեռնությամբ իրականացվող փոխանցումների վրա, որոնց վերաբերյալ առկա են Բանկում ընդունված առանձին ներքին ակտեր:

1.6. Փոխանցումների հետ առնչվող սույն ընթացակարգով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են «Վճարային հանձնարարականով միջոցների փոխանցման մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերով, ինչպես նաև Բանկի ներքին այլ ակտերով:

1.7. Սույն ընթացակարգի իմաստով`

ա) Հաճախորդ` Բանկի հաշվետեր հաճախորդ և/կամ հաճախորդի կողմից լիազորված անձ.

բ) Արտարժութային միջոցներ` Հաճախորդների բանկային հաշիվներում հաշվառվող արտարժույթ կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներում հաշվառվող ոսկի.

գ) Փոխանցում` Հաճախորդի հանձնարարությամբ Հաճախորդի հաշվից Շահառուի հաշվին արտարժութային միջոցների փոխանցում Բանկում կամ այլ բանկում.

դ) Վճարային հանձնարարական` (գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով) Բանկին տրված հանձնարարությունն է՝ վճարել կամ հանձնարարել այլ բանկի՝ վճարել շահառուին հաստատագրված կամ հաշվարկվող արտարժույթով արտահայտված գումար և/կամ ոսկու ծավալ.

ե) Գործառնական բաժին` Հաճախորդների սպասարկման համար պատասխանատու ստորաբաժանման կառուցվածքային ենթաստորաբաժանում, որը պատասխանատու է Հաճախորդների սպասարկման համար.

զ) ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1` Գործառնական բաժնի աշխատակից, որը պատասխանատու է Հաճախորդի սպասարկման համար և իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնում է «Գործառնական օր» ծրագրում գործարքների մուտքագրում.

է) ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1` Գործառնական բաժնի աշխատակից, որն իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնում է «Գործառնական օր» ծրագրում մուտքագրված գործարքների ստուգում և հաստատում.

ը) ԹՀՄՓԳ բաժին` հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների համար պատասխանատու ստորաբաժանման կառուցվածքային ենթաստորաբաժանում, որը պատասխանատու է արտարժութային փոխանցումների կատարման համար.

թ) ԹՀՄՓԳ-ի ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1` ԹՀՄՓԳ բաժնի աշխատակից, որն իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնում է համապատասխան ֆորմատի ՍՎԻՖՏ (այսուհետ` «SWIFT») հաղորդագրության կազմում և «Գործառ-նական օր» ծրագրում գործարքների մուտքագրում/ձևակերպում

ժ) ԹՀՄՓԳ-ի ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2` ԹՀՄՓԳ բաժնի աշխատակից, որն իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնում է կազմված SWIFT հաղորդագրության ստուգում և նախնական հաստատում, ինչպես նաև «Գործառ-նական օր» ծրագրում մուտքագրված գործարքների ստուգում և հաստատում.

ժա) ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համար պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակից, որը պատասխանատու է «Միջազգային փոխանցումների համակարգ»-ով փոխանցման ուղարկման համար.

ժբ) ՀՀՀ ստորաբաժանում` «Գործառնական օր» ծրագիր մուտքագրված տվյալների ստուգման և թղթակցային հաշվով վերջնական ձևակերպման համար պատասխանատու ստորաբաժանում.

ժգ) ՏՏ ստորաբաժանում` «Միջազգային փոխանցումների համակարգ» մուտ-քագրված տվյալների ստուգման և կատարման (հաստատման), ուղարկման հա-մար պատասխանատու ստորաբաժանում.

ժդ) «Գործառնական օր» ծրագիր` Բանկի հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվողական ծրագրային համակարգ.

ժե) «Միջազգային փոխանցումների համակարգ»` Բանկի արտարժութային փոխանցումների ծրագրային համակարգ (SWIFT).

ժզ) Բանկ-մեյլ (այսուհետ` «Bank-mail»)` ՀՀ ռեզիդենտ բանկերի միջև գործող միջբանկային էլեկտրոնային վճարումների համակարգ.

ժէ) Սև ցուցակ` «Գործառնական օր» ծրագրում տեղեկատվական շտեմարան, որտեղ ներառված են փողերի լվացման և ահաբեկչության հետ կապված ան-ձանց` ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՄԱԿ-ի կողմից հրապարակված պարտադիր կիրառություն ունեցող ցանկերը, ԱՄՆ գանձապետարանի արտասահմանյան ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) ցանկը, այլ աղբյուրներից ստացված անձանց ցանկերը.

ժը) Բարձր ռիսկի չափանիշ՝ օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Բանկի ներքին ակտերով սահմանված այնպիսի չափանիշներ, որոնք վկայում են փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր հավանականության մասին, այդ թվում՝ քաղաքական ազդեցություն ունեցող և նրանց հետ փոխկապակցված անձինք, ըստ ներկայացնողի արժեթղթերը, այդ թվում՝ ըստ ներկայացնողի չեկային գրքույկները, օֆշորային տարածքները.

ժթ) Ներքին դիտարկումների մարմին` ստորաբաժանում կամ աշխատակից/ներ, որն/որոնք իրականացնում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման գործառույթներ:

ի) Համապատասխանության ապահովման բաժնի աշխատակից(ՀԱԲ աշխատակից)` ստորաբաժանում կամ աշխատակից/ներ, որն/որոնք իրականաց-նում է համապատասխանության ապահովման գործառույթներ:

իա) Մետաղական հաշվին անկանխիկ ոսկու մուտքագրում` Հաճախորդի կողմից հանձնարարական ներկայացնելու օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված գնանշման համաձայն Բանկից ոսկու գնման կամ Հաճախորդի/երրորդ անձի Բանկում կամ այլ բանկում սպասարկվող Մետաղական հաշվից ոսկու փոխանցման միջոցով,

իբ) Մետաղական հաշվից անկանխիկ ոսկու ելքագրում` Հաճախորդի կողմից հանձնարարական ներկայացնելու օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված գնանշման համաձայն Բանկին ոսկի վաճառելու կամ Հաճախորդի/երրորդ անձի Բանկում կամ այլ բանկում սպասարկվող Մետաղական հաշվին ոսկի փոխանցելու միջոցով,

իգ) Միջազգային փոխանցումների հաշվետվություն՝ ՀԾ Գործառնական օր ծրագրում ներմուծված հաշվետվություն, որը պարունակում է Բանկի կողմից իրականացրած հաճախորդների միջազգային փոխանցումների բազան, որտեղ ներառված են շահառուի անվանումը, հաշվեհամարը և շահառուի հասցեն պարունակող դաշտեր:

2. ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՑ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

I ՓՈՒԼ

ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ի գործողությունները

2.1.ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը Հաճախորդից ընդունում է վճարային հանձնարարականը երկու օրինակից, որը կարող է լրացվել ինչպես Հաճախորդի կողմից ինքնուրույնաբար, այնպես էլ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-Ç ÏáÕÙÇó ϳ٠Ýñ³ û·ÝáõÃÛ³Ùµ, որի հետ կապված բոլոր ռիսկերը կրում է հաճախորդը:

2.1.1. Բանկ-Հաճախորդ և ՀԾ-Ինտերնետ-Բանկ համակարգերով Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականը հայտնվում է §Գործառնական օր¦ ծրագրի §Բանկ-Հաճախորդ համակարգի¦ և §ՀԾ-Ինտերնետ-Բանկ համակարգի¦ ենթամենյուների մեջ և տեսանելի է դառնում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ի համար: Նա §Գործառնական օր¦ ծրագրի համապատասխան ենթամենյուներից տպում է վճարման հանձնարարականը մեկ օրինակից, որը և համարվում է Հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված վճարման հանձանարարական:

2.1.2. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը սույն ընթացակարգի 2.2. կետի դրույթների համաձայն ստուգում է վճարման հանձանարարականները և ենթարկում դրանք մշակման:

2.1.3. Առանձին դեպքերում, Հաճախորդի ցանկությամբ, Բանկը կարող է վճարման հանձնարարականներն ընդունել ֆաքսով կամ այլ եղանակով` Հաճախորդի հետ կնքված համապատասխան համաձայնագրի հիման վրա:

2.1.4. Բանկը Հաճախորդի և Բանկի միջև էլեկտրոնային փոստի միջոցով տեղեկատվության փոխանակման կիրառմամբ չի իրականացնում վճարման հանձնարարականով վճարման կատարում:

2.1.5. Հաճախորդի և բանկի միջև էլեկտրոնային փոստի միջոցով տեղեկատվության փոխանակման կիրառմամբ ստացված վճարման հանձնարարականները կարող են կատարվել Բանկի կողմից բացառապես Գործադիր տնօրենի համաձայնությամբ:

2.2. Ստուգում է ներկայացված վճարային հանձնարարականում հետևյալ վավերապայման-ների առկայությունը`

2.2.1. Արտարժույթի փոխանցում`

ա) վճարային հանձնարարականի համարը.

բ) վճարային հանձնարարականի լրացման ամսաթիվը.

գ) վճարային հանձնարարականի կատարման ամսաթիվը.

դ) ուղարկող Հաճախորդի անունը կամ անվանումը, հասցեն.

ե) ուղարկող Հաճախորդի հաշվի համարը Բանկում.

զ) Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները.

է) միջնորդ բանկի անվանումը և/կամ Swift Code-ը.

ը) շահառուի (ստացողի) անունը կամ անվանումը, հասցեն.

թ) շահառուի բանկի անվանումը, և/կամ Swift Code-ը.

ժ) շահառուի հաշվի համարը կամ IBAN-ը շահառուի բանկում.

ժա) գումարը (թվերով և տառերով).

ժբ) գործարքի նպատակը.

ժգ) գանձման մանրամասները.

ժդ) ուղարկողի ստորագրությունը և վավերացումը (համաձայն ստորագրությունների նմուշի քարտի):

2.2.2. Ոսկու փոխանցում`

ա) վճարային հանձնարարականի համարը.

բ) վճարային հանձնարարականի լրացման ամսաթիվը.

գ) վճարային հանձնարարականի կատարման ամսաթիվը.

դ) ուղարկող Հաճախորդի անունը կամ անվանումը, հասցեն.

ե) ուղարկող Հաճախորդի հաշվի համարը Բանկում.

զ) Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները.

է) միջնորդ բանկի անվանումը և/կամ Swift Code-ը.

ը) շահառուի (ստացողի) անունը կամ անվանումը, հասցեն.

թ) շահառուի բանկի անվանումը, և/կամ Swift Code-ը.

ժ) շահառուի հաշվի համարը բանկում.

ժա) ոսկու գումար և ծավալը/քաշը (թվերով և տառերով).

ժբ) գործարքի նպատակը.

ժգ) գանձման մանրամասները.

ժդ) ուղարկողի ստորագրությունը և վավերացումը (համաձայն ստորագրությունների նմուշի քարտի):

2.3. Վճարման հանձնարարականում 2.2. կետում նշված վավերապայմանների առկայության դեպքում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը ստուգում է վճարման հանձնարարականը ներկայացնողի լիազորությունները և ինքնությունը, Հաճախորդի հաշվին վճարման հանձնարարականը կատարելու համար բավարար միջոցների առկայությունը և հաշվի վիճակը (գործող, ոչ ակտիվ, փակված): Անհամապատասխանության դեպքում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը առաջարկում է Հաճախորդին ներկայացնել պատշաճորեն լրացված վճարման հանձնարարական:

2.3.1. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը, վճարման հանձնարարականը ներկայացնող անձի ինքնութ-յունը պարզելիս պարտավոր է ստուգել.

ա) Եթե վճարման հանձնարարականը ներկայացրել է ֆիզիկական անձ հանդի-սացող Հաճախորդը` վերջինիս անունը, ազգանունը, հաշվի համարը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: Այդ տեղեկատվությունը պետք է ներառվեն փոխանցմանն ուղեկցող վճարման հանձնարարականում, հակառակ դեպքում վճարման հանձնարարականի կատարումը մերժվում է.

բ) Եթե վճարման հանձնարարականը ներկայացրել է իրավաբանակն անձ հանդիսացող Հաճախորդը` վերջինիս լիազորված անձի լիազորությունների շրջանակը և լիազորությունների ժամկետը, անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները:

2.4. Ստուգում է Հաճախորդի բանկային հաշվին Արտարժութային վճարային հանձնարարականի կատարման և միջնորդավճարի գանձման համար անհրաժեշտ միջոցների առկայությունը: Հաճախորդի հաշվին վճարման հանձնարարականը կատարելու կամ միջնորդավճարի գանձման համար բավարար միջոցների բացակայության դեպքում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը տեղեկացնում է Հաճախորդին այդ մասին և.

2.4.1. Եթե առկա է համոզվածություն, որ տվյալ օրվա ընթացքում Հաճախորդի հաշվին մուտք կլինեն բավարար միջոցներ (Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարական, որը վկայում է այլ բանկից Հաճախորդի Բանկում բացված հաշվին միջոցների փոխանցման մասին, վարկի կամ վարկային գծի պայմանագրի առկայություն), ապա ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը, նախապես տեղյակ պահելով Գործառնական բաժնի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող աշխատակցին, ընդունում է Հաճախորդից վճարման հանձնարարականը, սակայն չի դրոշմակնքում և չի վերադարձնում նրան նրա օրինակը,

2.4.2. Եթե չկա համոզվածություն, որ տվյալ օրվա ընթացքում Հաճախորդի հաշվին մուտք կլինեն բավարար միջոցներ, ապա ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը չի ընդունում Հաճախորդից վճարման հանձնարարագիրը` մերժելով նրա փոխանցումը:

2.5. Ստուգում է Արտարժութային վճարային հանձնարարականը ստորագրած անձանց ստորագրությունների համապատասխանությունը Հաճախորդի ստորագրության նմուշների քարտում առկա ստորագրությունների հետ:

2.6. Ստուգում է գործարքի համապատասխանությունը ՀՀ իրավական և Բանկի ներքին ակտերի պահանջներին: Անհրաժեշտության դեպքում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը և/կամ Գործառնական բաժնի պետը կարող է պահանջել փոխանցման նպատակի հիմքերը (հաշիվ-ապրանքագիր, պայմանագիր):

2.7. Վճարման հանձնարարականում 2.2. կետի համաձայն վավերապայմանների և Հաճա-խորդի հաշվին վճարման հանձնարարականը կատարելու համար բավարար միջոցների առկայության դեպքում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը մուտքագրում է վճարման հանձնարարականի վավերապայմանները «Գործառնական օր» ծրագիր պահելով տվյալ վճարման հանձնարարագրի կատարման սակագինը` համաձայն տվյալ Հաճախորդի համար Բանկի կողմից հաստատված սակագների: «Բանկ-Հաճախորդ» և և «ՀԾ-Ինտերնետ-Բանկ» համակարգերով ներկայացված վճարման հանձնարարականներ «Գործառնական օր» համակարգ մուտքագրվում են ավտոմատ կերպով` հանձնարարականը ստանալու պահին, որից հետո հաջորդական քայլերը նկարագրված են սույն ընթացակարգի 2.1.1. և 2.1.2. ենթակետերում:

2.7.1. Եթե վճարման հանձնարարականը ստացվել է Բանկի գործառնական օրվա ավարտից հետո, ապա ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը այն մուտքագրում է հաջորդ օրը:

2.8. Ստորագրում է Արտարժութային վճարային հանձնարարականի երկու օրինակներ վրա, լրացնում է ընդունման ամսաթիվը, ժամը, գանձվող սակագինը/միջնորդավճարը և վերադարձնում է երկրորդ օրինակը Հաճախորդին:

2.9. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը միաժամանակ «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ի օգնությամբ ստուգում է գումարի շահառուի անվանումը: «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ում տվյալ շահառուի անվանման առկայության դեպքում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը գործարքը չի կատարում` տեղեկացնելով այդ մասին Ներքին դիտարկումների մարմնին:

2.10. «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ում տվյալ շահառուի անվանման բացակայության դեպքում ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը Հաճախորդի բանկային հաշվից ելքագրում է Արտարժու-թային վճարային հանձնարարականում նշված գումարը և մուտքագրում համապատասխան տարանցիկ հաշվին` միաժամանակ գանձելով Արտարժութային վճարային հանձնարարականի կատարման համար Բանկի կողմից սահմանված սակագինը/միջնորդավճարը:

2.10.1. Եթե Շահառուի Բանկը հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ բանկ, ապա վճարային հանձնարարականով արտարժութային փոխանցումը կարելի է իրականացնել Bank-mail համակարգով:

2.10.2. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը նախապես համաձայնեցնում է Bank-mail համակարգով արտարժութային փոխանցման կատարումը ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ի կամ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ-ի հետ:

2.11. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը «Գործառնական օր» ծրագրից տպում է Արտարժութային վճարային հանձնարարականի մեմորիալ օրդերը, ստորագրում է այն և Վճարային հանձնարարականի հետ միասին փոխանցում է ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ին` գործարքը հաստատելու համար:

II.ՓՈՒԼ

ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ի գործողությունները

2.12. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ը ստուգում է Արտարժութային վճարային հանձնարարականի վավերա-պայմանները` համաձայն I փուլի:

2.13. Ստուգում է Արտարժութային վճարային հանձնարարականը ստորագրած անձանց ստորագրությունների համապատասխանությունը Հաճախորդի ստորագրության նմուշների քարտում առկա ստորագրությունների հետ:

2.14. Ստուգում է գործարքի համապատասխանությունը ՀՀ իրավական և Բանկի ներքին ակտերի պահանջներին:

2.15. Ստուգում է գործարքում «Շահառու» հանդիսացող անձի անվան առկայությունը Բանկում վարվող «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ում:

2.16. Ստուգում և հաստատում է Արտարժութային վճարային հանձնարարականում նշված գումարը Հաճախորդի բանկային հաշվից ելքագրման և համապատասխան տարանցիկ հաշվում մուտքագրման գործարքը:

2.17. Ստուգում և հաստատում է Հաճախորդի բանկային հաշվից Արտարժութային վճարային հանձնարարականի կատարման համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի գանձման գործարքը:

2.18. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ը Հաճախորդի Արտարժութային վճարային հանձնարարականի բնօրինակը հանձնում է ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՆ 1-ին էլեկտրոնային եղանակով՝ Աուտլուկ համակարգով կամ թղթային եղանակով, իսկ Արտարժութային վճարային հանձնարարականի կրկնօրինակը մեմորիալ օրդերի հետ միասին պահվում է Գործառնական բաժնի օրվա գործերում:

2.19. I և II փուլերում ներկայացված գործընթացը պետք է համապատասխանի գործարքների կատարման հետևյալ ժամանակացույցին.

2.19.1. Արտարժութային ստանդարտ փոխանցումների կատարման համար Գործառնական բաժնին անհրաժեշտ է առավելագույնը 40 րոպե ժամանակահատված՝ պայմանականորեն 20 րոպե մուտքագրման և 20 րոպե գործարքի հաստատման համար: Ռուսական ռուբլով փոխանցումների կատարման համար Գործառնական բաժնին անհրաժեշտ է առավելագույնը 60 րոպե ժամանակահատված՝ պայմանականորեն 40 րոպե մուտքագրման և 20 րոպե գործարքի հաստատման համար՝ ելնելով ՌԴ բանկային համակարգի կողմից վճարման հանձնարարականների նկատմամբ ներկայացվող պահանջներից:

2.19.2. Ոչ ստանդարտ արտարժութային փոխանցումների կատարման համար, երբ անհրաժեշտ է փոխանցումը համաձայնեցնել Վարկավորման դեպարտամենտի և/կամ Կորպորատիվ ծառայությունների բաժնի հետ, ապա վերոնշյալ ստորա-բաժանումների կողմից հաստատումն ստանալուն պես Գործառնական բաժնին անհրաժեշտ է առավելագույնը ևս 20 րոպե փոխանցումը հաստատելու համար:

2.19.3. Եթե անհրաժեշտ է կատարել գործարքի գծով պարզաբանումներ և/կամ հաճախորդից պահանջել փոխանցումը հիմնավորող լրացուցիչ փաստաթղթեր, ապա վերոնշյալ հիմնավորումներն սատանալուն պես Գործառնական բաժնին անհրաժեշտ է առավելագույնը 40 րոպե ժամանակահատված՝ պայմանականորեն 20 րոպե մուտքագրման և 20 րոպե գործարքի հաստատման համար:

2.19.4. Փոխանցումների իրականացման ժամանակացույցի վերահսկման նպատակով Գործառնական բաժնի պետը օրական կատարում է հսկողություն գործարքների կատարման ժամկետների վերաբերյալ և շեղումների դեպքում ձեկուցում Հաճախորդների սպասարկման դեպարտամենտի տնօրենին, ով ամսական հաշվետվություն է ներկայացնում Գործադիր տնօրենին փոխանցումների իրականացման ժամանակացույցում շեղումների վերաբերյալ:

2.19.5. Ռիսկերի կառավարման դեպարտամենտի կողմից կիսամյակը մեկ կատարվում է փոխանցումների ընտրանքային ստուգում, որի արդյունքների մասին հաշվետվություն են ներկայացնում Գործադիր տնօրենին:

III. ՓՈՒԼ (միջազգային արտարժութային փոխանցումների համար)

Համապատասխանության ապահովման բաժնի աշխատակիցների գործողությունները

2.20. Համապատասխանության ապահովման բաժնի աշխատակիցը, սկսած 1000-ից մինջև 1700-ն յութաքանչյուր կես ժամը մեկ (բացառությամբ ընդմիջման ժամը) պարտավոր է ստուգել գործառնական օր ծրագրում մուտքագրված միջազգային արտարժութային փոխանցումների առկայությունը, որից հետո ստուգում է Գործարքի կողմերի անուն ազգանունները (իրավաբանական անձանց դեպքում՝ անվանումները) «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ում: Գործարքի կողմերի տվյալների, ինչպես նաև կասկածելիության չափանիշների բացակայության դեպքում Համապատասխանության ապահովման բաժնի աշխատակիցը հաստատում է գործարքը: 1700-ից հետո մուտքագրված գործարքների մասին Համապատասխանության ապահովման բաժնի աշխատակիցը տեղեկացվում է ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ի կողմից և իրականացնում վերը նշված գործառույթը:

2.21. Գործարքի բնույթից կախված ՆԴՄ աշխատակիցը կարող է իրականացնել գործարքի հավելյալ ուսումնասիրություն՝ պահանջելով ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ից գործարքը հիմնավորող լրացուցիչ փաստաթղթեր (հաշիվ ապրանքագրեր, պայմանագրեր և այլն) և բացատրություններ՝ համաձայն ՓԼԱՖ դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքի և ներքին իրավական ակտերի: Կասկածելիության չափանիշների կամ «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ում Գործարքի կողմերի տվյալների առկայության դեպքում ՆԴՄ-ն իրակա-նացնում է գործողություններ համաձայն Բանկում գործող այլ ներքին իրավական ակ-տերի, այնուհետև հաստատում է գործարքը կամ կասեցման/սառեցման որոշում կայացված լինելու դեպքում հրահանգում է ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ին կասեցնել գործարքը կամ սառեցնել հաճախորդի դրամական միջոցները:

IV ՓՈՒԼ

ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի գործողությունները

2.22. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը, ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ից ստանալով Հաճախորդի վճարային հանձնարարականը, ստուգում է Ներքին դիտարկումների մարմնի կողմից ՀԾ համակարգում հաստատման առկայությունը և դրա հիման վրա Գործառնական Օր ծրագրում ձևավորում է SWIFT համակարգի կաննոններից ելնելով հաղորդագրություն, տպում է այն, նշագրում և փոխանցում ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ին: Վ/հ բնօրինակը կարող է փոխանցվել ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ին և հաջորդ փուլեր նաև էլեկտրոնային եղանակով:

2.23. Ձևավորված հաղորդագրությունը համապատասխան ֆայլի տեսքով Գործառնական Օր ծրագրից արտահանում է ցանցի նախատասված տիտույթի մեջ, որտեղից էլ ներմուծում է SWIFT համակարգ:

2.24. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը Հաճախորդի վճարային հանձնարարականում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում գործարքը ուղարկում է հետ` ճշտման և/կամ խմբագրման:

V ՓՈՒԼ

ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ի գործողությունները

2.25. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ը համադրում է ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ից ստացած Հաճախորդի վճարային հանձնարարականը և ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի ձևավորած SWIFT հաղորդագրությունը ու կատարում է SWIFT համակարգում ներմուծված հաղորդագրության նախնական հաստատում և նշագրելով տպված SWIFT հաղորդագրության բնօրինակը` ներկայացնում Բանկի ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻՆ կամ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻՆ:

2.26. SWIFT հաղորդագրությունում սխալ հայտնաբերելիս վերադարձնում է փաստաթղթերը ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՆ 1-ին` այն ճշտելու համար:

VI ՓՈՒԼ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ-ի գործողությունները

2.27. ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԸ ստուգում է SWIFT հաղորդագրության տվյալները Հաճախորդի Արտարժութային վճարային հանձնարարականի տվյալների հետ և համոզվելով, որ SWIFT հաղորդագրությունը կազմված է ճիշտ` նշագրում է SWIFT հաղորդագրության բնօրինակի վրա և վերադարձնում է այն ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ին:

2.28. ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԸ SWIFT հաղորդագրությունում սխալ հայտնաբերելիս վերադարձնում է փաստաթղթերը ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՆ 1-ին` այն ճշտելու համար:

VII ՓՈՒԼ

ԹՀՄՓԳ ՍՎԻՖՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի գործողությունները

2.29. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը SWIFT հաղորդագրության բնօրինակը և hաճախորդի Արտարժութային վճարային հանձնարականի բնօրինակը փոխանցում է ՏՏ ՄԱՍՆԱ-ԳԵՏԻՆ-ին` SWIFT հաղորդագրության մեջ նշված գումարի փոխանցումն ապահովելու համար: Սույն փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՆ-ին էլեկտրոնային եղանակով՝ տես 2.21 կետը նախապես անցնելով փուլային հաստատում էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: IV և V փուլերում ներկայացված գործընթացը չպետք է գերազանցի 40 րոպեն եթե փո-խանցվող գործարքի մեջ չկա որևէ վավերապայմանի ճշտման անրաժեշտություն:

VIII ՓՈՒԼ

ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ի գործողությունները

2.30. ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ը, ստուգելով SWIFT հաղորդագրության վրա ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ-ի, ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի և ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ի ստորագրությունների առկայությունը կամ էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկված փաստաթղթերի փուլային հաստատումը, համեմատում է Հաճախորդի հանձնարարականի վավերապայմանները (փոխանցման ամսաթիվ, արժույթ/ոսկու ծավալ, գումար, ուղարկող և ստացող) SWIFT մուտքագրված տվյալների հետ:

2.31. Համապատասխանության դեպքում ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ը հաստատում է գործարքը` ապահովելով SWIFT հաղորդագրության ուղարկումը, իսկ հակառակ դեպքում` հետ է տալիս ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ին` թերությունները ուղղելու համար:

2.32. Ներկայացված գործընթացը չպետք է գերազանցի 15 րոպեն:

IX ՓՈՒԼ

ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի գործողությունները

2.33. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը, ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ի կողմից վ/հ ուղարկումից հետո «Գոր-ծառնական օր» ծրագրում կատարում է անհրաժեշտ հաշվապահական ձևակերպումները:

2.34. Հաճախորդի Արտարժութային վճարային հանձնարարականը և SWIFT հաղորդագրու-թյունը պահվում են տվյալ օրվա գործերում էլեկտրոնային և/կամ թղթային տարբերակով:

3. ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՑ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՏՈՒԳՈՒՄ և ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ

3.1. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը սույն ընթացակարգի 2.7. ենթակետում նկարագրված վճարման հանձնարարականի մուտքագրումից առաջ պարտավոր է ՀԾ Գործառնական օր ծրագրում ներմուծված միջազգային փոխանցումների հաշվետվությունում փնտրի ներկայացվող հանձնարարականում առկա շահառուին և/կամ վերջինիս հաշվեհամարը:

3.2. Եթե առկա է համընկնում վերոնշյալ հաշվետվությունում, և համապատասխան հաշվեհամարին կամ շահառուին արդեն կատարվել են փոխանցումներ, որոնց հետ կապված որևէ հետագա հարցադրումներ և խնդիրներ չեն առաջացել, ապա ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը իրականացնում է վճարման հանձնարարականի կատարումը համապատասխան սույն ընթացակարգի և Բանկի ներքին ակտերի դրույթների:

3.3. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ը սույն ընթացակարգի 2.12. ենթակետով սահմանված գործարքի հաստատումը կատարելուց առաջ նույնպես ստուգում է համընկնումը համապատասխան հաշվետվությունում:

3.4. Եթե փոխանցվող գումարը մեկ հաճախորդի գծով գերազանցում է 10,000.00 ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք այլ արժույթ, ապա հանձնարարականը հաստատվում է ՀԱԲ աշխատակցի կողմից՝ կրկնակի անգամ այն ստուգելով միջազգային փոխանցումների հաշվետվության տվյալների բազայում:

3.5. Եթե վերոնշյալ հաշվետվությունում որևէ համընկնում չկա, և համապատասխան հաշվե-համարին կամ շահառուին նախկինում չեն կատարվել փոխանցումներ, և հաճախորդն առաջին անգամ է ներկայացնում տվյալ վավերապայմաններով հանձնարարական, ապա ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը, տեղեկացնելով ԳԲ պետին իրավիճակի մասին, հաճախորդից ճշտում է հանձնարարականի կատարմանն առնչվող հարցեր՝ ուղարկելով հաճախորդին համապատասխան ձևաչափով սահմանված հարցաթերթիկը (Հավելված 1) էլեկտրոնային փոստի միջոցով, կամ տրամադրելով այն, եթե առերես շփմամբ է իրականացվում գործարքը:

3.6. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը հարցաթերթիկը հաճախորդին ուղարկելուց հետո հեռախոսազանգով տեղեկացնում է վերջինիս ուղարկված հարցաթերթիկի վերաբերյալ: Հաճախորդը լրացնում է հարցաթերթիկում նշված բոլոր հարցերի պատասխանները և ուղարկում է բանկ առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Եթե հաճախորդը չի կարողանում հետ ուղարկել լրացված հարցաթերթիկը, ապա ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը իրավունք ունի ստանալ հարցաթերթիկում նշված բոլոր հարցերի պատասխանները բանկի կողմից ձայնագրվող հեռախոսակապի միջոցով.

ա) իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդի դեպքում տնօրենից, համապատասխան լիազորություն ունեցող անձանցից (լիազորված անձ) կամ առաջին կարգի ստորագրության իրավունք ունեցող անձանցից, բ) ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անմիջապես ֆիզիկական անձից կամ համապատասխան լիազորություն ունեցող անձանցից (լիազորված անձ)

3.7. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը պետք է ստացված պատասխաներրը գրառի վճարման հանձնարարականի վրա՝ նշելով հեռախոսազանգի ամսաթիվը և ժամը, հեռախոսահամարը, տեղեկատվություն տրամադրող անձի տվյալները: ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը վավերապայմանների հեռախոսազանգով հաստատումը հաճախորդից ընդունում է հաճախորդի կողմից միայն այն պարագայում, եթե հաճախորդը հավաստում է, որ լրացված հարցաթերթիկը Հաճախորդը կներկայացնի Բանկ առավելագույնը 5 բանկային օրվա ընթացքում՝ բնօրինակ կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

3.8. Վերոնշյալ հարցաթերթիկը ներառում է վճարման հանձնարարականի կատարմանն առնչվող հարցեր, մասնավորապես.

3.8.1. հաճախորդն արդյոք իր գործըներոջից է ստացել վճարման ենթակա հաշիվ-ապ-րանքագիրը (միևնույն էլ. հասցե), և դրանում հավաստիացել է արդյոք հեռախոսազանգով,

3.8.2. արդյոք ստուգել է նախկինում ստացած ապրանքագրերի վավերապայմանների հետ (շահառուի անվանում, հաշվեհամար, հասցե շահառուի բանկ):

3.9. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը տեղեկացնում է հաճախորդին նաև, որ վճարման հանձնարարականը կկատարվի Բանկի կողմից վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հավաս-տիացումը բանկին խելամիտ ժամկետներում տրամադրելուց հետո:

3.10. ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը հաճախորդի հետ ունեցած հաղորդակցումը և գրագրությունը պահ-պանում է հաճախորդի անունով բացված Գործառնական բաժնին հասանելի էլեկտրոնա-յին թղթապանակում՝ ներքին նամակագրության կապով հղումն ուղարկելով ՀԱԲ աշխա-տակիցներին:

3.11. Վճարման հանձնարարականը սպասման ռեժիմում կարող է մնալ առավելագույնը հինգ աշխատանքային օր:

3.12. Եթե առկա է համընկնում վերոնշյալ հաշվետվությունում, և համապատասխան հաշվեհա-մարին կամ շահառուին արդեն կատարվել են փոխանցումներ, որոնց հետ կապված ի հայտ են եկել հետագա հարցադրումներ և առաջացել են խնդիրներ, և տվյալ հաշվեհամարը կամ շահառուն ներառված են «Կարմիր հաշիվներում», ապա ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ը տեղյակ է պահում ԳԲ պետին, ՀԱԲ աշխատակիցներին համընկնման մասին, որից հետո, իրականացվում են ներքին իրավական ակտերով և օրենքով սահմանված անհրաժեշտ գործողությունները:

3.13. Սույն ընթացակարգի 2.19. ենթակետով սահմանած ժամանակացույցը գործում է սույն ընթացակարգի 3-րդ գլում նկարագրված գործողություններն իրականացնելուց հետո:

4. ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ ՍՏԱՑՎԱԾ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

I ՓՈՒԼ

ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ի գործողությունները

4.1. ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ը ցանցի հատուկ հատկացված տիրույթում ստեղծել է ըստ հաղորդագ-րությունների տիպերի թղթապանակներ, որտեղ ամեն օր համակարգը միացնելուց հետո ավտոմատ կերպով արտահանվում են SWIFT համակարգի մուտքային հաղորդագրութ-յունները` ըստ SWIFT համակարգով ստացված հաղորդագրությունների տիպերի, որոնք համարակալվում են SWIFT համակարգով ըստ հերթականության

II ՓՈՒԼ

ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի գործողությունները

4.2. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը պարտավոր է օրվա ընթացքում հետևել ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ի կողմից ստեղծված Կատալոգում ներմուծվող հաղորդագրություններին և նոր հաղորդագրությունների առկայության դեպքում SWIFT համակարգից ֆայլի տեսքով ցանցում հատկացված տիրույթ է արտահանում հաճախորդներին ուղված արտարժութային փոխանցումները, որից հետո ներբեռնում Գործառնական Օր ծրագիր:

4.3. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը «Գործառնական օր» ծրագրում գործարքի ձևակերպման ընթացքում ստուգում է արդյոք փոխանցումը ստացող հաճախորդի անվանումը և հաշվեհամարը ճիշտ են և/կամ համնկնում են:

4.3.1. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը, համոզվելով, որ ստացող հաճախորդի տվյալները ճիշտ են «Գործառնական օր» ծրագրում կատարում է վերջնական ձևակերպում: Շահառուին նույնականացնելիս հիմք է ընդունվում հաշվի համարը, եթե Բանկը տեղյակ չէ, որ շահառուի անունն ու համարը նույնականացնում են տարբեր անձանց: Ընդ որում, Բանկը պարտավոր չէ պարզել, թե արդյոք անունն ու համարը նույնականացնում են նույն անձին:Եթե կա ակնհայտ անհամապատասխանություն շահառուի տվյալների մեջ գործարքը դիտվում է չպարզաբանված և կատարվում են գործարքի պարզաբանման համար անրաժեշտ գործողություններ, դրանք են.

  • թղթակից բանկի միջոցով ուղարկվում է հարցում ուղարկողի բանկին շահա-ռուի տվյալները ճշտելու համար,
  • ստուգվում է արդյոք գործարքում նշված հաշվեհամարը գոյություն ունի և ում է պատկանում,
  • Արդյոք նշված շահառուն գոյություն ունի Բանկի հաճահորդների ցանկում:

Եթե գործարքը պարզաբանվում է ապա գումարը կրեդիտավորվում է հաճախորդի հաշվին հակառակ դեպքում գումարը հետ է ուղարկվում ուղարկող բանկին, որպես չպարզաբանված գործարք:

4.3.2.ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը տպում է ստացված ՍՎԻՖՏ հաղորդագրությունը և փոխանցում ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ին:

III ՓՈՒԼ

ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ի գործողությունները

4.4. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ը, ստանալով ՍՎԻՖՏ հաղորդագրությունը, համեմատում է այն «Գործառնական օր» ծրագրում ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի կողմից մուտքագրված տվյալների հետ և ստուգում դրանց համապատասխանելիությունը: Համապատասխանության դեպքում ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ը հաստատում է գործարքը:

4.5. Անհամապատասխանության դեպքում ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ը վերադարձնում է վերը նշված հաղորդագրությունը ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-1-ին` թերությունների ուղղման նպատակով:

4.6. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը SWIFT հաղորդագրությունը ձևափոխում է էլեկտրոնային ՊԴՖ ֆորմատի և Աուտլուկ համակարգով ուղարկում է ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1/1-ին հղում տալով նաև ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ին:

IV ՓՈՒԼ

ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ի գործողությունները

4.7. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1/1-ը, ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ից ստանալով էլեկրտոնային հաղորդագրությանունը, համադրում է այն «Գործառնական օր» ծրագրում մուտ-քագրված գործարքի տվյալների հետ, ապա կատարում է նախնական ձևակերպում Հա-ճախորդի հաշվին:

V ՓՈՒԼ (միջազգային արտարժութային ստացումների համար)

Ներքին դիտարկումների մարմնի գործողությունները

4.8. Համապատասխանության ապահովման բաժնի աշխատակիցը, սկսած 1000-ից մինջև 1700-ն յութաքանչյուր կես ժամը մեկ (բացառությամբ ընդմիջման ժամը) պարտավոր է ստուգել գործառնական օր ծրագրում մուտքագրված միջազգային արտարժութային ստացումների առկայությունը, որից հետո ստուգում է Գործարքի կողմերի անուն ազգանունները (ընկերությունների դեպքում անվանումները) անունը «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ում Գործարքի կողմերի տվյալների, ինչպես նաև կասկածելիության չափանիշների բացակայության դեպքում Համապատասխանության ապահովման բաժնի աշխատակիցը հաստատում է գործարքը:

4.9. Գործարքի բնույթից կախված, ՆԴՄ աշխատակիցը կարող է իրականացնել գործարքի հավելյալ ուսումնասիրություն՝ պահանջելով ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1/ 1-ից գործարքը հիմնավորող լրացուցիչ փաստաթղթեր (հաշիվ ապրանքագրեր, պայմանագրեր և այլն) և բացատրություններ՝ համաձայն ՓԼԱՖ դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքի և ներքին իրավական ակտերի:Կասկածելիության չափանիշների կամ «Կասկածելի անձանց ռեգիստր»-ում Գործարքի կողմերի տվյալների առկայության դեպքում բաժնի աշխատակիցն իրականացնում է գործողություններ համաձայն Բանկում գործող այլ ներքին իրավական ակտերի, այնուհետև հաստատում է գործարքը կամ կասեցման/սա-ռեցման որոշում կայացված լինելու դեպքում հրահանգում է ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1/1-ին կասեցնել գործարքը կամ սառեցնել հաճախորդի դրամական միջոցները:

VI ՓՈՒԼ

ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ի գործողությունները

4.10. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1/1-ը, «Գործառնական օր» ծրագրում ստուգում է Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակցի գործողության ավարտը, ապա կատարում է վերջնական ձևա-կերպում Հաճախորդի հաշվին:

4.11. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1/1-ը տպում է հաստատված գործարքի մեմորիալ օրդերը, ստորագրում այն և հանձնում այն համադրման պատասխանատուին` հետագա մշակման և օրվա գործերում կարելու համար:

4.12. Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակցի կողմից գործարքի կասեցման/սառեցման որոշում ստանալու դեպքում ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1/1-ը կատարում է համապատասխան ձևակերպումներ:

5. ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՒՄ (Reconciliation)

5.1. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ը, ԹՀՄՓԳ ՍՎԻՖՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը, ԹՀՄՓԳ ՍՎԻՖՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ը և ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ը գործառնական օրվա ընթացքում հսկում են Արտարժութային վճարային հանձնարարականների կատարման ընթացքը:

5.2. ՀԱՍՏԱՏՈՂ 1-ը հսկում է ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՂ 1-ի կողմից «Գործառնական օր» ծրագրում հանձնարարականի նախնական ձևակերպումը:

5.3. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ը հսկում է ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ի կողմից «Գործառնական օր» ծրագրում արտարժութային փոխանցման վերջնական ձևակերպմանը և SWIFT համակարգում փոխանցման ուղարկումը

5.4. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը հաջորդ օրը թղթակից բանկից ստացված քաղվածքի հետ համադրում է «Գործառնական օր» ծրագրում տվյալ թղթակցային հաշվով կատարված բոլոր գործարքների ճշտությունը:

5.5. ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 1-ը և ԹՀՄՓԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2-ը SWIFT համակարգում իրենց հատկացված իրավասությունների սահմաններում հսկում են ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ի վերջնական ուղարկված հաղորդագրությունները:

5.6. ՏՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ը հսկում է SWIFT համակարգով իր իսկ ուղարկած հաղորդագրութ-յունների վերջնական ուղարկման փաստը հավաստող տվյալները:

6. ԲԱՆԿԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ, ՍԱԿԱՅՆ ԲԱՆԿԻՆ ԵՎ/ԿԱՄ ՆՐԱ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ ՉՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ

6.1. Բանկ փոխանցված, սակայն Բանկին և/կամ նրա հաճախորդներին չհասցեագրված գումարների դեպքում, գործարքներն ուսումնասիրվում են համաձայն սույն ընթացակարգի և Կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման, հաշվառման և պահպանման կարգի:

6.2. ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն նախորդ կետում նշված գործարքները կասկածելի չհամարվելու դեպքում, գումարները վերադարձվում են փոխանցող Բանկին կամ, եթե բավարար են շահառուի վերաբերյալ տեղեկությունները` տվյալ գումարից գանձելով գործարքի կատարման պահին Բանկի կողմից սահմանված միջնորդավճարները, փոխանցվում են իրական շահառուներին:

. 7 ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

7.1. Հաճախորդների դրամային փոխանցումների իրականացման գործառնություններում ընդգրկված Բանկի բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են ստուգել և բացահայտել.

ա) Հաճախորդի, ներկայացված վճարման հանձնարարականի հիմքում ընկած գործարքի, Շահառուի կամ կողմերից որևէ մեկի լիազորված անձի համապատասխանությունը Բարձր ռիսկի չափանիշներին.

բ) Ներկայացված վճարման հանձնարարականի հիմքում ընկած գործարքի համապա-տասխանությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի և Բանկի կողմից հաստատված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կասկածելի գործարքների չափանիշներին և տիպաբանություններին:

7.2 7.1. կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ աշխատակցի հիմնավոր կարծիքով ներկայացված վճարման հանձնարարականի հիմքում ընկած գործարքը կասկածելի է, աշխատակիցը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել իր ստորաբաժանման ղեկավարին և Ներքին դիտարկումների մարմնին, որոնք գործողություններ են իրականացնում համաձայն Բանկում գործող այլ ներքին իրավական ակտերի:

7.3. Սպասարկողը և Հաստատողը պարտավոր են տեղեկություններ ստանալ Հաճախորդից վճարման հանձնարարականի հիմքում ընկած գործարքի էական պայմանների վերաբերյալ և անհրաժեշտության դեպքում պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր (պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր և այլն):

7.4. Վճարման հանձնարարականներում օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի և Բանկի կողմից հաստատված իրավական ակտերով նախատեսված պարտադիր վավերապայմանների բացակայության դեպքում (փոխանցում կատարողի անունը, ազգանունը (իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը) և հաշվեհամարը.) վճարման հանձնարարականի կատարումը մերժվում է:

7.5. Հաճախորդի, ինչպես նաև վերջինիս հետ կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը պահվում է թղթային և/կամ էլեկտրոնային տեսքով` հաշվի փակումից առնվազն 5 տարվա ընթացքում, իսկ օրենքով նախատեսված լինելու դեպքում ավելի երկար ժամկետով:

8. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

8.1. Սույն ընթացակարգով սահմանված դրույթների կատարման, խախտումների բացահայտման և առաջացած խնդիրների մասին զեկուցման, ինչպես նաև ընթացակարգի վերանայման համար պատասխանատու են Բանկի Հաճախորդների սպասարկման համար պատասխանատու ստորաբաժանման, Բանկի հաշվապահական հաշվառման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ու Բանկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համար պատասխանատու ստորաբա-ժանման ղեկավարները` յուրաքանչյուրն իր ղեկավարած ստորաբաժանման գործա-ռույթները կարգավորող դրույթների մասով:

Հավելված 1

Միջազգային փոխանցման հարցաթերթիկ

Հարգելի Հաճախորդ,

Ձեր/կազմակերպության տեղեկատվական անվտանգությունից ելնելով և կիբերանվտան-գության ռիսկերը զսպելու նկատառումներով՝ խնդրում ենք պատասխանել ստորև ներկայացված հարցերին:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ վճարման հանձնարարականը կկատարվի Բանկի կողմից վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ Ձեր գրավոր հավաստիացումը Բանկին հինգ աշխատան-քային օրվա ընթացքում տրամադրելուց հետո:

1. Արդյո՞ք Ձեր գործընկերոջից եք ստացել վճարման վավերապայմանները (միևնույն էլ. հասցե), և դրանում հավաստիացե՞լ եք արդյոք հեռախոսազանգով,

□ Այո

□ Ոչ

□ Այլ պատասխան

2. Արդյո՞ք Դուք ստուգել եք ներկայիս վավարապայմանները նախկինում ստացած վավերապայմանների հետ (շահառուի անվանում, հաշվեհամար, հասցե շահառուի բանկ):

□ Այո

□ Ոչ

□ Այլ պատասխան

Սույնով հայտնում և հաստատում եմ, որ կրում եմ միանձնյա պատասխանատվություն վերոնշյալ բանկային վավերապայմաններով իրականացված փոխանցման և դրանցից բխող բոլոր հետևանքների համար:

Հաճախորդ`                                                                                                                                                             Ամսաթիվ՝

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույն ընթացակարգը սահմանում է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` «Բանկ») հաճախորդների (այսուհետ` «Հաճախորդ») կողմից Բանկին ուղղված բողոքների, դիմումների կամ պահանջների (այսուհետ բոլորը միասին` «բողոք») ներկայացման, քննարկման և պատասխանների տրամադրման գործընթացը:

1.2. Սույն ընթացակարգը չի տարածվում Բանկի Հաճախորդների կողմից արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված ծառայությունների առնչությամբ բողոքների ներկայացման և քննարկման գործընթացում ծագող հարաբերությունների վրա, որոնք կարգավորվում են Բանկի ներքին այլ ակտերով:

1.3. Հաճախորդների կողմից ներկայացված բողոքների քննարկման նպատակն է Բանկի կողմից Հաճախորդին ծառայությունների մատուցման ընթացքում տեղի ունեցած կամ հնարավոր խախտումների և դրանց հետևանքների վերացմանն ուղղված միջոցառում-ների իրականացումը, ինչպես նաև պահանջվող տեղեկատվության ներկայացումը Հաճախորդին օրենսդրությամբ և/կամ Բանկի ներքին ակտերով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

1.4. Հաճախորդների կողմից ներկայացված բողոքների քննարկումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն ընթացակարգով սահմանված կարգով:

1.5. Բանկին ներկայացված բողոքները ենթակա են պարտադիր քննարկման:

1.6. Սույն ընթացակարգի իմաստով`

1.6.1. Բողոք` «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն հաճախորդի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը գրավոր ներկայացված բողոք-պահանջ, որը կապված է ֆինանսական կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների հետ և պարունակում է գույքային պահանջ, իսկ վարկային բյուրոյի դեմ ուղղված բողոքները կարող են նաև լինել ոչ գույքային բնույթի: Ընդ որում, բողոքը պետք է առնվազն ներառի հաճախորդի անունը, ազգանունը, նրա հետադարձ կապի միջոցները (բնակության վայրը և հեռախոսահամարը), ստորագրությունը, ինչպես նաև բողոքի նկարագրությունը,

1.6.2. Պահանջ` Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացված պահանջ, որը բովանդա-կում է Բանկի կողմից Հաճախորդի` օրենքով նախատեսված իրավունքների և/կամ շահերի ենթադրյալ կամ իրական խախտման վերացում` կապված Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ,

1.6.3. Դիմում` Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացված խնդրանք` Հաճախորդի կողմից որոշակի տեղեկատվության ստացման վերաբերյալ, կամ առաջարկ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ, կամ շնորհակալագիր,

1.6.4. Պատասխանատու աշխատակից` Բանկի համապատասխան աշխատակից (նրան փոխարինող անձ), որը Գործադիր տնօրենի հրամանով կամ հանձնարարությամբ պատասխանատու է Հաճախորդների կողմից ներկայացված բողոքների ընդունման և Հաճախորդին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրման համար,

1.6.5. Բողոքի քննության գործընթաց` գործընթաց, որը ներառում է Հաճախորդի կողմից բողոքի ներկայացումը և Բանկի կողմից բողոքի ընդունումը, բողոքի ուսումնասիրումը և որոշում կայացնելը, ներառյալ նաև այդ ընթացքում բողոքի հետ կապված Հաճախորդին տեղեկությունների բացահայտումը:

2.ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

2.1. Բողոքները Բանկին կարող են ներկայացվել գրավոր և/կամ բանավոր:

2.2. Գրավոր բողոքի մեջ պետք է հստակ նշված լինի Հաճախորդի հարցման, բողոքի, պա-հանջի կամ դիմումի նկարագրությունը, Հաճախորդի տվյալները (անունը, ազգանունը, բնակության հասցեն կամ հետադարձ այլ հասցե, հեռախոսահամարը, իրավա-բանական անձի դեպքում` լրիվ անվանումը, հեռախոսահամարը և այն հասցեն, որով պետք է ուղարկվի բողոքի պատասխանը):

2.3. Հաճախորդների կողմից Բանկ ներկայացված գրավոր բողոքները բացի Բանկում գոր-ծող փաստաթղթաշրջանառության համար սահմանված կարգով հաշվառվելուց, ենթակա են նաև պարտադիր գրանցման համապատասխան գրանցամատյանում (այսուհետ` «Գրանցամատյան») բողոքի ընդունման գործառնական օրվա ընթացքում: Գրանցամատյանը պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը`

2.3.1. բողոքի ստացման ամսաթիվը և ժամը,

2.3.2. գրանցման հերթական համարը, գրանցման ամսաթիվը և ժամը,

2.3.3. հակիրճ բովանդակությունը

2.3.4. Հաճախորդի անունը, ազգանունը/անվանումը,

2.3.5. պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբաժանումը,

2.3.6. բողոքի վերաբերյալ Հաճախորդին տրամադրված պատասխանի վերաբերյալ`

2.3.6.1. պատասխանի տրամադրման ձևը (առձեռն, էլեկտրոնային փոստով, ֆաքսով կամ Բանկի հետ համաձայնեցված կապի այլ միջոցով),

2.3.6.2. պատասխանը կազմած աշխատակցի պաշտոնը, անունը, ազգանունը և հեռախոսահամարը:

2.4. Գրավոր բողոքները, ինչպես նաև առաջարկություններն ու շնորհակալագրերը, կարող են ներկայացվել նաև Բանկի ընդունարանում տեղադրված «Բողոքների, դիմումների, առաջարկությունների և շնորհակալագրերի» արկղի մեջ գցելով:

2.5. Բանկի ինտերնետային էջում տեղադրվում են և առանձին թերթոնների ձևով Բանկի շենքում` տեսանելի վայրում մշտապես փակցվում են, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անձի պահանջով նրան տրամադրում են.

2.5.1. «Ինչ անել, եթե բողոք ունեք» ամփոփաթերթը (Հավելված 1),

2.5.2. Հաճախորդի կողմից բողոքի ներկայացման հայտի ձևը (Հավելված 2),

2.5.3. հայտարարություն այն մասին, թե Հաճախորդը որտեղ կարող է մանրամասն ծանոթանալ սույն ընթացակարգին: Հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը նրան տրամադրում է սույն ընթացակարգի պատճենը:

2.5.4. Հեռախոսահամար, որով Հաճախորդը կարող է դիմել Բանկ՝ բողոքների, դիմումների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:

3. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. Բողոքներ ներկայացնելու ցանկություն ունեցող Հաճախորդին Պատասխանատու աշխատակիցը.

3.1.1. տեղեկացնում է, որ նրանք Բանկից կարող են ստանալ Բանկի բողոքների քննության` Բանկի ներքին կանոնները (սույն ընթացակարգը),

3.1.2. տեղեկացնում է, որ բողոքը համարվում է տրված Հաճախորդի կողմից գրավոր (առձեռն, փոստով), ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնելու դեպքում,

3.1.3. տրամադրում է «Ինչ անել, եթե բողոք ունեք» ամփոփաթերթը (Հավելված 1), Հաճախորդի կողմից բողոքի ներկայացման հայտի ձևը:

3.2. Բողոքների ընդունումն ու գրանցումն իրականացվում է Պատասխանատու աշխա-տակցի կողմից: Ընդ որում, բողոքն առձեռն ստանալու պահին Հաճախորդին տրա-մադրվում է բողոքի պատճենը, որի վրա ստորագրում է Պատասխանատու աշխատա-կիցը` նշելով բողոք-պահանջի նույնականացման համարը (մուտքի համարը) և ընդունման ամսաթիվը:

3.3. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ժամը 17:30-ին Պատասխանատու աշխատակցի կողմից բացվում է «Բողոքների, դիմումների, առաջարկությունների և շնորհակալագրերի» արկղը և նրանում առկա բողոքները գրանցում է սույն ընթացա-կարգով սահմանված կարգով:

3.4. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատասխանատու աշխատակցի կողմից պարբերաբար ստուգվում է Բանկի էլեկտրոնային փոստը և ստացված բողոքներ ուղարկած բոլոր Հաճախորդներին` անմիջապես, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրը, այն էլեկտրոնային հասցեով, որից ստացել է բողոքը, ուղարկում է բողոքը ստանալու փաստը հավաստող գրությունցական), որում նշվում է բողոքը ստանալու ամսաթիվը, բողոքի նույնականացման համարը (մուտքի համարը), ինչպես նաև սույն ընթացակարգի 3.1. կետում նշված նյութերն ու տեղեկատվությունը:

3.5. Հաճախորդների բանավոր բողոքները Բանկի գործունեության վայրում և (կամ) հեռա-խոսի միջոցով ստանալու դեպքում Պատասխանատու աշխատակիցը բանավոր ներկայացնում է սույն ընթացակարգի 3.1. կետում նշված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև տեղեկացնում այն մասին, թե որտեղից կարող է Հաճախորդը ձեռք բերել սույն ընթացակարգի 3.1. կետում նշված նյութերը:

3.6. Այն դեպքում, երբ բողոքի հետ կապված հարցերի պարզաբանումը ձայնագրվում է, Պատասխանատու աշխատակիցն այդ մասին նախապես տեղեկացնում է Հաճա-խորդին:

3.7. Ընդունված բողոքը սույն ընթացակարգով սահմանված կարգով գրանցվելուց հետո ներկայացվում է Բանկի Գործադիր տնօրենին:

3.8. Հաճախորդների բողոքներն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` Բանկի աշխատանքային ժամերի ընթացքում:

4. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ

4.1. Բողոքների ընդունումը չի կարող մերժվել:

4.2. Այն դեպքում, երբ Հաճախորդի` Բանկի գործունեության վայրում և (կամ) հեռախոսակապի միջոցով Բանկ ներկայացրած բանավոր հարցումը (պահանջը)` Պատասխանատու աշխատակցի կողմից դասվում է որպես բողոք կամ ենթադրում է տեղեկատվության տրամադրում, ապա Պատասխանատու աշխատակիցը պարտավոր է տեղեկացնել Հաճախորդին, որ վերջինս կարող է գրավոր ներկայացնել իր բողոքը, ինչպես նաև բանավոր ներկայացնում է սույն ընթացակարգի 3.1. կետում նշված տեղեկատվությունը և տեղեկացնում այն մասին, թե որտեղից կարող է Հաճախորդը ձեռք բերել սույն ընթացակարգի 3.1. կետում նշված նյութերը:

4.3. Այն դեպքում, երբ Հաճախորդի կողմից ներկայացված գրությունը համապատասխանում է սույն ընթացակարգով սահմանված պահանջներին, Բանկն այն դիտարկում է որպես բողոք՝ անկախ այդ գրության անվանումից (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն) կամ անվանման բացակայությունից ու ձևից, և տալիս է վերջնական պատասխան՝ սույն ընթացակարգով սահմանված կարգով:

4.4. Քննարկման ներկայացվում են նաև Հաճախորդների կողմից ոչ պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացված բողոքները:

4.5. Չբացահայտված (անանուն) Հաճախորդի կողմից ներկայացված բողոքը նույնպես են-թակա է քննարկման:

4.6. Բանկի յուրաքնչյուր աշխատակից պարտավոր է իր անմիջական ղեկավարին տեղեկացնել Հաճախորդի կողմից իրեն ներկայացված բանավոր բողոքի վերաբերյալ:

4.7. Բանկի յուրաքնչյուր աշխատակից, ով ստացել է Հաճախորդի բողոքը, կամ ում Հաճա-խորդը հայտնել է բողոք ներկայացնելու իր ցանկության մասին, ուղղորդում է Հաճախորդին Պատասխանատու աշխատակցի մոտ, ինչպես նաև տրամադրում է Պատասխանատու աշխատակցի հետ հաղորդակցման միջոցների մասին տվյալներ (հեռախոս, էլեկտրոնային հասցե և այլ):

5. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

5.1. Բողոքների քննարկման կարգը հանդիսանում է Բանկի կողմից ընդունված գործո-ղությունների հաջորդականություն, որոնց կատարման նպատակով Հաճախորդին պատասխանելու իրավասություն ունեցող ստորաբաժանման աշխատակիցները Գործադիր տնօրենի հանձնարարությամբ իրականացնում են հետևյալ գործողությունները`

5.1.1. ուսումնասիրում և վերլուծում են բողոքի բովանդակությունը,

5.1.2. կազմում են բողոքի գրավոր պատասխանը համագործակցելով այլ ստորաբա-ժանումների հետ,

5.1.3. Գործադիր տնօրենին են ներկայացնում բողոքի գրավոր պատասխանի նախա-գիծը:

5.2. Բողոքի ամբողջական և բազմակողմանի քննարկման նպատակով Պատասխանատու աշխատակիցը կարող է դիմումատուից պահանջել լրացուցիչ անհրաժեշտ փաստա-թղթեր և/կամ տեղեկություններ` նշելով դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը:

5.3. Բանկը բողոք ստանալիս կամ այդ բողոքի քննության ընթացքում Հաճախորդից չի պահանջում այնպիսի փաստաթղթեր.

5.3.1. որոնք անհրաժեշտ չեն բողոքը կամ դրա հիմքում ընկած հանգամանքների առ-կայությունը կամ բացակայությունը հիմնավորելու կամ Հաճախորդին նույնականացնելու համար, կամ

5.3.2. որոնք հասանելի են Բանկին տվյալ Հաճախորդին մատուցած ծառայությունների բերումով, և Հաճախորդի գրավոր հավաստմամբ` դրանցում սահմանված տվյալները չեն փոփոխվել:

5.4. Մինչև 5.2 կետում նշված վերջնաժամկետը Հաճախորդի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը և/կամ տեղեկությունները Բանկ չներկայացնելու դեպքում, Հաճախորդի բողոքն ուսումնասիրվում է առկա փաստաթղթերով, կամ անհնարինության դեպքում Հաճախորդին ուղարկվում է բողոքի հիմնավորված գրավոր մերժում:

5.5. Բանկի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներն իրենց իրավասությունների շրջանակներում պարտավոր են`

5.5.1. իրականացնել բողոքների բազմակողմանի և օբյեկտիվ ուսումնասիրություն,

5.5.2. մասնակցել բողոքների պատասխանների պատրաստման աշխատանքներին,

5.5.3. պարբերաբար վերլուծել Հաճախորդների բողոքները` պարզելու և վերացնելու համար դրանց առաջացման պատճառներն ու հիմքերը:

5.6. Բողոքի ուսումնասիրության արդյունքում կազմված գրավոր պատասխանը պետք է ներառի.

5.6.1. Բանկի հստակ դիրքորոշումը Հաճախորդի բողոքը մերժելու, մասնակի կամ ամ-բողջությամբ բավարարելու վերաբերյալ,

5.6.2. Բանկի որոշման հիմնավորումը(պատճառաբանությունը ),

5.6.3. բողոքի քննության համար պատասխանատու ստորաբաժանման կամ անձի տվյալները (ստորաբաժանման անվանումը կամ անձի անունը, ազգանունը, պաշտոնը) և կապի միջոցները (հեռախոսը, էլեկտրոնային հասցեն և այլ),

5.6.4. տեղեկատվություն այն մասին, որ բողոքի արդյունքի վերաբերյալ հարցեր ունե-նալու դեպքում Հաճախորդը կարող է դիմել սույն կետի 5.6.3. ենթակետում նշված ստորաբաժանմանը (անձին),

5.6.5. տեղեկատվություն այն մասին, որ բողոքի գրավոր պատասխանով բավարար-ված չլինելու դեպքում Հաճախորդն իր իրավունքները պաշտպանելու համար իրավունք ունի դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին կամ դիմել դատարան կամ Կենտրոնական բանկ, և ինչ ժամկետներում,

5.6.6. տեղեկատվություն այն մասին, որ եթե Բանկը պարտավորվել է բավարարել Հաճախորդի բողոքը բայց չի բավարարել այն, Հաճախորդը կարող է օրենքով սահմանված կարգով պահանջ ներկայացնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

5.7. Բողոքը մերժելու կամ մասնակի բավարարելու դեպքում գրավոր պատասխանին կից Բանկը Հաճախորդին տրամադրում է նաև «Ինչ անել, եթե բողոք ունեք» ամփոփաթերթը (Հավելված 1):

5.8. Բանկն իրականացնում է բողոքի ուսումնասիրություն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ տվյալ բողոքն ուսումնասիրելու համար Հաճախորդի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը բավարար չեն Հաճախորդին հիմնավորված և ամբողջական պատասխան տրամադրելու համար: Այս դեպքում Բանկը Հաճախորդին խնդրում է ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթեր (հիմնավորումներ)` Հաճախորդին հիմնավորված և ամբողջական պատասխան տրամադրելու համար:

5.9. Մեկ անգամ նույն հարցի վերաբերյալ Բանկի կողմից պատասխան տրված հարցի վերաբերյալ Հաճախորդի կողմից կրկին ներկայացվրած բողոքի վերաբերյալ Հաճա-խորդին ներկայացվում է գրավոր պատասխան առ այն, որ վերջինիս բողոքը քննարկ-վել և տրվել է գրավոր պատասխան` հղում կատարելով նախկինում Հաճախորդին տրված գրավոր պատասխանին:

6. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

6.1. Ներկայացված բողոքներին Բանկը պատասխանում է այն ստանալու պահից 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր ներկայացված բողոքներին Բանկը պատասխանում է գրավոր, իսկ բանավոր ներկայացվածներին` Գործադիր տնօրենի կողմից ընտրված ձևով:

6.2. Բողոքների պատասխանները շարադրվում են հայերեն լեզվով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հաճախորդի և Բանկի փոխհամաձայնությամբ այլ լեզու է ընտրված:

6.3. Բողոքների պատասխանները համապատասխան Հաճախորդներին տրամադրում է Պատասխանատու աշխատակիցը կամ Հաճախորդին է փոխանցվում կապի այլ միջոցներով:

6.4. Բողոքի պատասխանն ուղարկվում է կապի այնպիսի միջոցով, որը թույլ է տալիս ֆիքսել ուղարկման ամսաթիվը և ժամը, կամ էլ հանձնվում է Հաճախորդին առձեռն, որն էլ ստորագրում է համապատասխան ստացականի վրա՝ հավաստելով դրա ստացումը:

6.5. Բողոքի պատասխանը ստորագրվում է Բանկի Գործադիր տնօրենի կամ նման իրավա-սությամբ լիազորված անձի կողմից:

7. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Բողոքների ուսումնասիրման նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Բանկի Գործադիր տնօրենը:

7.2. Գործադիր տնօրենը հետևում է Բանկի պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից`

7.2.1. բողոքների վերլուծության և ընդհանրացման պատշաճ իրականացմանը,

7.2.2. ներքին ակտերի նախագծերի պատշաճ մշակմանը, որոնք ուղղված են բողոք-ների հետ առնչվող աշխատանքների բարելավմանը:

7.3. Բողոքի քննարկմանը մասնակցող ստորաբաժանումների ղեկավարները պարտավոր են`

7.3.1. ստուգել Գրանցամատյանում բողոքի գրանցման առկայությունը,

7.3.2. ուսումնասիրել և վերլուծել Հաճախորդներից ստացված յուրաքանչյուր բողոք,

7.3.3. ստուգել բողոքների քննարկման ժամանակ Հաճախորդների շահերի գերակայության ապահովումը Բանկի և վերջինիս աշխատակիցների շահերի նկատմամբ,

7.3.4. հետևել բողոքների կատարման ժամկետների պահպանմանը,

7.3.5. ստուգել բողոքների պատասխանների գրանցման առկայությունը և ճշտությունը Գրանցամատյանում,

7.3.6. Բանկի Գործադիր տնօրենին զեկուցել բողոքների քննարկման ընթացակարգերի բոլոր խախտումների վերաբերյալ:

7.4. Բանկի Գործադիր տնօրենը կարող է Բանկի Ներքին աուդիտին առաջարկել առնվազն երկու տարին մեկ անգամ ուսումնասիրել Հաճախորդների բողոքները, դրանց քննարկ-ման գործընթացները ու տրված պատասխանները և ուսումնասիրության արդյունք-ներով ներկայացնել առաջարկություններ:

8. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

8.1. Սույն ընթացակարգով սահմանված դրույթների կատարման, խախտումների բացահայտման և առաջացած խնդիրների մասին զեկուցման, ինչպես նաև ընթացակարգի վերանայման համար պատասխանատու են կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները` յուրաքանչյուրն իր ղեկավարած ստորա-բաժանման գործառույթները կարգավորող դրույթների մասով:

Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: